واصف باختــــری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

و نه من گريسته بودم

 

شب از ديار شبيخونيان گذر مي کرد

کنار ايوان فانوس کوچکي مي سوخت

و درهجوم هجا هاي تازيانهء باد

زني به گريه سخن مي گفت

از آن پرنده يي بازگشت جنگل رگبار

            ***

پرنده يي که از آن اوج اوج جوهر شب

صداي رويش زرد گياه فاجعه را

شنفت و گفت به دريا، به کوه و جنگل و دشت

پرنده يي که از آن اوج، اوج جوهر شب

سوار هودج باران، سوار بارهء باد

به پاسداري خواب جوانه ها ميرفت

            ***

پرنده يي که از آن اوج، اوج جوهر شب

غريو بر ميداشت

آيا چکاوکها!

قراولان خوابند

گشاده بالتر از باد هاي سرگردان

ز آشيانهء خونين خود فرود آييد

که ز هر حادثه را در گلوي شب ريزيم

چو دانه دانهء باران به روي شب ريزيم

ز بام سرخ شايق به کوي شب ريزيم

بر آستان شفق آبروي شب ريزيم

            ***

پرنده يي که در آن اوج، اوج جوهر شب

به سوگواري هر شاخه کز تگرک شکست

ز خود رها شد و سر زير پر نهفت و گريست

کجاست آن نفس جنگل از صدايش سبز؟

شب از ديار شبيخونيان گذر مي گرد

کنار ايوان فانوس کوچکي ميسوخت

و در هجوم هجا هاي تازيانه باد

زني به گريه سخن ميگفت

از آن پرنده يي بازگشت حنگل رگبار

ـ و من گريسته بودم

8 جدي 1358

 

دروازهً کابل

 

سال اول                 شماره پنجم             ماه می        2005