واصف باختری

 

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل
 

 

 

واصف باختری

 

صله

 

ايا هزاز هزازان

درخت بيشه ابريشمين آواها

ايا حروف الفبا

نهال باور من تا هميشه، تا هرگاه

تهی مبادا از برگهای سبز شما

چه سالها دراز

که با خضوع گياهان در آستانه ی باد

مديحه خوان شما بودم

مديحه خوان صله خواهد کنون زدرگهء تان

ايا هزاز هزاران

درخت بيشه ی ابريشمين آواها

ايا حروف الفبا

من از شما نه "زرپيلوار" ميخواهم!

من از شما دو هجاء چار حرف "ميهن" را

چه غمگنانه، چه نوميدوار ميخواهم.

 

 

 

 دروازهً کابل