استاد واصف باختری

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروازه های بسته

 

 به عنکبوت بگوييد

به آن زبان که به جز راويان باد ندانند

نسيج هستي خويش

جذام هندسي خط و سطح و فاصله را

به هر کرانه بگستر

ميان زاويهء لحظه هاي تشنهء صبح

و بر صحيفهء ديوارهاي سبز بشارت

رواق خانه ما بارگاه فتح تو باد!

اگر به نيمه شبي ديدي

که در گريز شبيخونيان منطق نور

شکيب خانه نشينان

سکوت پرده گيان

به گوش پنجره ها گفت

صداي نبض نجابت خموش تر بادا!

و دست حادثه نوزاد بذر رابطه را

ز بام فاجعه افگند

به سوگواري ما خنده ات دريغ مباد!

مبادت از نفس سرخ ابرها بيمي

که بانگ رعد شبا هنگام

نه از قبيلهء صحرا نشين طوفانها که از تبار عقيم خطوط فاصله بود!

به عنکبوت بگوييد

رواق خانه ما بارگاه فتح تو باد!

دروازهً کابل