ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یی

 

 

 

ی

 

 

ی ی ی ѐ

ی

ی

                   !

 

(())

 

        ǘ ی ی ی

                                                                  ی

ی ǘ ѐ

                                                                  !!

 

 

ی ی 1377 ی

 

 

ی ی

 

 

 

                  

ی

ی ی

ی یی

ی ǡ

ی ی ѐ

ی ǡ ی

                           

         ϐ

                   !!

 

 

ی ی 1999 یی

 

*********

            ٢٣         ی 2006