کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  *********

بالا

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً ٢٣         فبروری 2006