میر اسمعئیل مسرور

نجیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ
 

دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

ارزش سخن

 

در دیدگاه مردمی هشدار خاکستر مزن

بیجا، به چشم آدمِ بینای دانشور مزن

 

تاریخ گوید مهر و عشق، پیدایش با آدم است

گویاست تاریخ کهن، بنگر، ورق دیگر مزن

 

والامقام دلپذیر، عشقست عشق راستین

برقلب مهرویان پاک، مهر افگن و آذر مزن

 

خوشبختی و خوشکامه گی، فرزند زیبایی است

زیبایی ارزنده را، در نام سیم و زر مزن

 

مغز و روان اندیشه را، بنیاد هستی داده است

حیران مشو، ثابت بمان، فکری به این باور مزن

 

سقف کبود آسمان، در کاوش اندیشه ها

افتاده اما سعی کن، دست تهی برسر مزن

 

از بحر اقیانوس فکر، رونق گرفته سعی ها

فکری به کنههء ارزش دنیای پهناور مزن

 

فرزانه نسل آدمی، مســــرور در دهر کهن

جاوید کرده زنده گی حرفی ره کور و کر مزن

 

 

 

گوتینگن ـ آلمان

26 جدی 1370 برابر با 16 جنوری 1991

دروازهً کابل

سال اول             شماره ششم               ماه جون    2005