کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطیف ناظمی

 

 

 

پرنده هاي مهاجر

 

شب تولد ميخك بود

به گوش پنجره باران سرود غم مي خواند

كه خواب سبز شگفتن را

چرا به باغچه هاي بلوغ آشفتند

شب تولد ميخك بود

شنيدم اين كه سحر از نسيم مي پرسيد:

«در اين ديار غبارين شب چه مي جويي

كه پا برهنه شب و روز خويش در سفري؟»

به گريه گفت نسيم:

«سكوت، عشق، تبسم

همين و ديگر هيچ»

صداي گريهء او را

ميان همهمه باد و بانگ فشفشه ها

دريغ و درد گياهان تشنه نشنفتند

شب تولد ميخك بود

من از ديار درختان عبور مي كردم

صدايي از پس ديوار آشنايي ها

مرا مي خواند:

كه اي مسافر شب

چرا به مزرعه ها قامت تفنگت را

زهشت بوته بر افراشتي مترسك وار

چه سال ها شده از خوشه ها نشاني نيست

چه فصل ها شده با باغ هاي تان قهريم

پرنده هاي مهاجر به گريه مي گفتند.

 

 

                                                      ***********

بالا

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً بيست و يکم           جنوری/ فبروری 2006