خالده نیازی

 

 

 

 

 نمیگیرم شان

 

من دیگران

نگاه نمیکنم

وقتی میگیرندم

نمی گذارم اما

به جای نصبم کنند

از دست شان میروم

داد می شوند و دشنام

نگاه نمیکنم

پیشتر از آن که بشناسم شان

باخته بودند خود را

و در کدام جای نصب شده بودند

نگاهم می کنند

نمی گیرم شان

 

 

 

*********

بالا

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً ٢٣         فبروری 2006