کابل ناتهـ، محمد زرگرپور، مجموعهء شعر آوای باران

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

آوای باران

 
 
 

نام کتاب: آوای باران، مجموعهء شعر
شاعر: محمد زرگرپور
چاپ: مشهد

آوای باران، گزینهء شعر است از جناب محمد زرگرپور.

خواننده گان فرهیخته با کارهای فرهنگی و سروده های ناب شاعر که در سال های اخیر اغلبأ زینت بخش سایت و مجلهء فـــــــردا، سایت کابل ناتهـ  و دیگر برگنامه های فرهنگی بوده اند، آشنا میباشند.

گزینهء آوای باران در ٨۵  صفحه چهل عنوان شعر شاعر را برای تشنه لبان ادب فارسی در ویرایش و پیرایش زیبا تقدیم میدارد، که نمایانگر زحمت و سلیقه دست اندرکاران چاپ و گزینش آنست.

جناب زرگرپور که در شهر ادب پرور هرات در سال ١٣٤١ زاده شده است، قبلبرین نیز فرآورد هایی پیشکش ادب دوستان کرده که توصیف ها و تمجید های پراز صمیمیت را در برداشته اند:

- در سرزمین من (مجموعهء مقالات سیاسی ـ تاریخی) ١٣٦۵

- نسل های سوخته (گزینهء شعر) چاپ هامبورگ، المان ١٩٩٨
 

 چشم براه ی آثار آمادهء چاپ ایشان هم میباشیم:

- پا به پای نگاه، مجموعهء شعر

- در خلوت خودم، دوبیتی ها

- خوشه ها، گزینهء شعر

این شاعر وارسته بیشتر از یک دهه به کشور المان زندگی دارد و  در ین اواخر در شهر هامبورگ در جایگاه سخن گوی (نهاد فرهنگی دوستداران سخن) تکیه زده است.

در پهلوی مبارکباد از بایت نشر آوای باران، بیشترین خوبی ها و سرفرازی ها را برای شان آرزو میدارم.

 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦۵                                                 جنوری   سال 2008