کابل ناتهـ، غروب پامیر سروده ی از استاد ناظمی

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطیف ناظمی

غروب پامیر

 
 
 

 

زیبایت ز وسوسه سرشار نازنین

تنها ییت  زخاطره پربار نازنین

 

صد باغ عطر تازه نارنج های شرق

از باغ دستها ت نمودار نازنین

 

همرنگ آسمان زکف رفتهء منست

این نیلی دوچشم تو انگار نازنین

 

بر آفتاب قلهء پامیر در غروب

ماناست گیسوان تو بسیار نازنین

 

لبخند دلفریب سحرگاه شهر من

در صبح شانه هات پدیدار نازنین

 

دیوان شعر حافظ شیراز میشود

در هرتن صدای تو تکرار نازنین

 

یک شهر  عاشقند و گرفتار چشم تو

از چشم بد خدات  نگهدار نازنین

 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٢    دسمبر    2007