کابل ناتهـ، ف، فاضل، سید جمال الدین الافغانی، بیدارگر عصر

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید جمال الدین الحسینی الافغانی
                                                     بیدار گر عصر

 
 

 

شناسنامه:

 

نام کتاب: سید جمال الدین الحسینی الافغانی

نگارش: فضل الرحمن فاضل

چاپ اول

ناشر: انتشارات آزادی (کجا؟)

 

 

 

به پنداشت بنده شاید غیر از جناب فضل الرحمن فاضل، دو سه نویسنده، پژوهشگر و قلم به دستی کشورمان  را سراغ داشته باشیم، که هرسالی از او اثری با ارزشی را نصیب شد!

 

حضرت فاضل درین اواخر در راستای پیکار ابرمرد فرهنگ و راه ی آزاداندیشی و خرد، سید جمال الدین الحسینی الافغانی کارسترگی را انجام داده اند که فراوان ارزش را محتوی میباشد.

 

این کتاب حجیم از روی فراخدلی و افق وسیع نظر نام « رسالهء کوچک » را که از سوی مؤلف آن صاحب شده است، در 321 صفحه چاپ شده و آگاهی های بس ارزنده و کمتر روشن شده ی زندگانی سید جمال الدین افغانی را با شماری بیشتر عکس ها و اسناد قلمی و تاریخی برای خواننده علاقه مند تقدیم میدارد.

 

جناب فاضل این تلاش فرهنگی خویش را به دانشمند و محقق بزرگ وطن مان، داکتر عبدالغفور روان فرهادی تقدیم و از همدلی و مشورت های سودمند استاد داکتر لطیف ناظمی در کار به قیام آمدن این اثر ارجمند اظهار سپاس نموده اند.

 

 

 

مطالعه این پژوهش ناب را به اهل فرهنگ و بویژه به دست اندرکاران تاریخ نگاری کشور مشوره میدهم.

عمر جناب فاضل دراز و قلمش پربار تر بادا.  کابل ناتهـ

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٩       اکتوبر       2007