کابل ناتهـ، استاد واصف باختری، یادگار آیینه

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واصف باختری

یاد گار آیینه

 

 

 

 

دگر نه چشم به راه بهار آییـــــــــــنه ام
مرا کتیبهء خوانای روزگــــــار مخوان
شناسنامهء جغـــــــرافیای هول کجاست
سترد، هر که رخ آراست،‌نقـش نام مرا
به بخت خویشتن این جـــنگل عقیم بیبال

 

که سنگ خورده ترین یادگار آیینه ام
خطوط مبهم لوح مزار آیـــــــــینه ام
که آشکار شود کزدیار آیـــــــــینه ام
درین حریم تو گویی غبار آیـــــینه ام
که آذرخش نیم من شرار آیــــــینه ام

 

                                      چه سالها که سفالینه زیستم افسوس
                                      به این گمان غلط کز تبار آییـــــنه ام

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٦       سپتمبر       2007