کابل ناتهـ، استاد واصف باختری، شفق با خط قرمز...

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

واصف باختری

 

شفق با خط قرمز...

 

 

 

گذرگاه نهاد و سرزمین یاد خونین است
              نمی تواند مگر امشب گلوی باد خونین است

شفق با خط قرمز بر جبین آسمان بنوشت
              دل بیداد گر هم زین همه بیداد خونین است

مپنداری همین امشب غم آگین است آوایم
              بنای کاغـــــذین شعرم از بنیاد خونین است

 

 

**********

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ۵٦       سپتمبر       2007