کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب حقوق اقتصادي زن، منتشر شد

 

نام كتاب: حقوق اقتصادي زن

نويسنده: علي پيام

ناشر: انتشارات حميد، كابل، افغانستان

تاريخ نشر: زمستان 1385

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 1000نسخه

طرح روي جلد: وحيد عباسي

ديزاين: علي احمدي و آصف فولادي

 

 

كتاب حقوق اقتصادي زن، نوشتة تحقيقي علي پيام در مباحث حقوقي در همين روزهاي آخر به بازار نشر آمده است. اين كتاب كه سومين كتاب علي پيام است، توسط انتشارات حمبد در شهر كابل به بازار نشر  عرضه گرديد. كتاب مذكور در 135 صفحه و در قطع رقعي است و به موضوعات تلاشهاي بين المللي در زمينه هاي حقوق زنان، حقوق اقتصادي زن، وضعيت حقوقي زناني كه شوهران شان غايب اند.، سن ازدواج در قانون مدني افغانستان، بررسي وضعيت حقوقي اتباع افغانستاني مهاجر مقيم ايران و پروندة كيفري عبدالخالق هزاره (نقد سيستم قضايي افغانستان از منظر تاريخي) پرداخته است. اين كتاب، مجموعة از نوشته ها ي اين نويسنده است كه در طي ساليان و اغلباً در محيط مهاجرت شان در ايران به رشتة تحرير در آمده است. در برخي از مطالب، نويسنده با كمك از حقوق و فقه به تحليل مسايل و موضوعات پرداخته است.

 

از اين نويسنده پيش از اين كتابهاي سنگ ملامت (مجموعة داستانهاي نويسندگان مهاجر با همكاري دوستش محمدجواد خاوري)، مجموعه داستان قطعه اي از بهشت چاپ شده است و كتاب سايه روشنها شامل مباحث نقد و مضامين نظري ادبي زير چا پ است و كتاب حقوق شهروندي و قانونمداري آمادة چاپ است. و ضمناً اين نويسنده در حال نوشتن رماني است. 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٩             سال سوم                     مي ۲۰۰۷