ܡ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǘ ǘ ی

 

 

 

ی یی څیی ډی ګ

 

јۍ ی :

ی یی یی ګی څیی ǘ ǘ یی یی .

 

یړ څی یږ . ځ ǘ ǘ ی یړ ړ .

 

ی ډ ښ ی ګ ډی ی ښ ǁ ړ ړ ی ګ ړ ی ی ی ګ څ څګ ښ ǘ ǘ څ ګ ی ړ .

 

یښ ښ ړ ی ی ږ ی ی ی ی ښ ی ی ی ی ΁ ی ږ ږ ځګړ ړ ځ . ږ ی ړ ی ی ښ ړ ΁ ښ ǘ ǘ ۍ ګی یی ی ј ی .

 

ښ

ډ ټ

ګ ی

. ځǘ

 

 

************

٤٨                                      ۲۰۰۷