کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طول عمر و قلم خوب برای جناب داکتر محمد اکرم عثمان


ایشور داس عزیز سلام،

نخست از شما باید ممنون بود که کار نیکی در پیش گرفته اید.
به مناسبت هفتادمین سال تولد جناب دوکتور اکرم عثمان، برای ایشان جان و تن سالم می خواهم تا به عنوان یک نویسنده یی که سطح ادبی و دانشش خواهان است، موضوعات بسیاری را بنویسد.

در گذشته وقتی صدای ایشان را شنیده ویا داستانی از ایشان را میخواندم، برعلاوه جالب بودن و آزردگی های هم برایم پیدا می شد. اینطور است که داشتن موقف انتقادی از طرف ایشان برضد بیعدالتی های که ملت مظلوم ما دیده است آن ازردگی را به امید تبدیل می کند.

خواهش من این است که بقیه عمر را به این موضوع نیز بیشتر سمت بدهند. پس طول عمر با سعادت برای ایشان و خانواده محترم شان می خواهم.

                                                          
  واسع بهادری
                                    مدیر مسوؤل نشریهء خوشه، شهر هامبورگ ـ المان

                                                                           21 ااپریل 2007

 

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٨                سال سوم                     مي ۲۰۰۷