کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام ارادت

 

 

 

 

 

 

درین محفل که به عقیدهء اینجانب باید از با شکوه ترین و زیباترین مجالس بزرگداشتها باشد، به افتخار فرزانهء عالیشان وطن مان استاد داکتر اکرم عثمان تشکیل یافته است که با این تجلیل مقام منیع شخصیت فرهنگی استاد بر منتهای مطلب خویش کامران میشوم.


استاد داکتر اکرم عثمان از آن دانشی مردان متواضع کشورماست که در هفتاد سال عمر با برکت شان با زحمات خسته گی ناپذیر و مقابله با صدها مشکل روزگار و سپری نمودن گرمیها و سردیهای فروان از اعماق قلب به فرهنگ افغانستان خدمات بی آلایش و ارزشمند انجام داده اند.
 

صحت، سلامتی و سرفرازیهای مزید برای شان آرزو میکنم. با حرمت
 

داکتر عنایت الله شهرانی امریکا

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٨                سال سوم                     مي ۲۰۰۷