کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سعادت پنجشیری

به: دکتورمحمداکرم عثمان

 

 

 

مانده گارعرشِ همت

 

 

در زمین سبز فرهنگ

تکدرخت  ناز اورنگ

 

میوه ها داری به هرشاخ

از گل خورشید این کاخ

 

گشت نامت ماندگاری

 جان باغ را افتخاری

 

اشک گرم داغ هجرت

مانده گار عرشِ همت

 

زنده گی را ، داستانی

داستانها را ، تو جانی

 

قصه پردازی ز دوران

زنده کردی قهرمانان

 

سرگذشتی، نی سر ِ دار

سروری ، نی نقش ِادبار

 

عمر  پر بارت دراز باد

گلشنت پرسوزوساز باد

 

هوش وجانت را سلامت

لحظه ها دمساز نامت

 

فارغ از رنج و ملالت

زندگی بادا به کامت

 

قامتت هفت طاقت ده

زنده باشی دههء بر ده 

 

یاد نامت باد گرامی

زین جهان تا بلخ بامی

 

(مارچ 2007 -  شهر تورنتو)

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٨                سال سوم                     مي ۲۰۰۷