کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادی از هفتا د سا لگی مرد استوار؛ گرامی داکتر اکرم عثمان

 

 

این جا نب دوکتور؛م؛پکتیا وال؛ احترامات بسی زیاد را با محترم اکرم عثمان  شخصیت بزرگ وبرجسته سیاسی؛ اجتماعی ؛ فرهنگی که در مبارزا ت ازاد ی مرد م وطن عزیز ما افغانستان از استثمار و استعماراست و بطورخلل نا پذ یرعدول ازان  در نیمه قرن بیست  وقرن بیست یک زنده گی پر افتخا ر را با سر بلندی میگذارند تقد یم نموده و ما یه افتخار ما افغانها می با شند

 محتر م داکتر عثما ن بزرگترین داستان و قصه نویس و شخصیت استواردر رای حفظ نوامیس استقلال ملی ؛ تمامیت ارضی؛ اتحا د ملی؛ باز سازی و رشد متوازن امور اجتما عی و اقتصاد ملی وطني ان احیا و انکشاف فرهنگ ملی و حفظ سیاست مثبت عد م انسلاک افغانستان می با شند۰

بتاسف این شخصیت بزرگ ملی وفر هنگی هنوذ درمها جرت دور از وطن دوست داشتننی خویش؛ مانند بسی علمای افغانی وطن ومرد م پرست امرار حیا ت مینما یند ؛ وازنیروی لا یذال علمی وفرهنگی شان دربازسازی ورشد اموراجتما عی؛فرهنگی؛ اقتصاد ی ؛ سیاسی و قوای مسلح ملی افغانی استفا ده نمی شوند

در پایان طول عمرمحترم داکتراکرم عثما ن این شخصیت بزرگ را التجا می نما یم و صحت مند ی شا ن را خواهانیم با تقد یم  

 

عر ض حر مت ۰ دوکتور؛م؛پکتیا وال

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٨                سال سوم                     مي ۲۰۰۷