ܡ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ښ ǘ

ې ې

ې ټ ګډې ګې


 

2007 ǁ 17

ښ


 

ډېې ښۍ ځی ی ې ښ ډǘټ ǘ ې ې ې ګ ј ې ېږ ې ېȁڼې ې ګڼ ځګړې ېږ .


 

ښی ډǘټ ې ړ څ ی ې ږ ځ ی ښ ې ټ ځ ڼ ی ې ږ ګ ځ ېږ ΁ ځی ې ښ ې ړ ی .


 

ې ټ ګډ ګ ې ې ې ډǘټ ǘ ټ ګډ ګڼ ګ ډګ ې ښ ځ .


 

ږ ی ږ ې ې ټ ګډ ΁ ی ګډ ΁ ګ ې ې ځ .


 


 

ې ټ

 

************

٤٨                                      ۲۰۰۷