کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتور اکرم عثمان سال تولدت مبارک باد !

 

 

 

کتاب ونوشتار متضمین اندیشه خلاق انسانی است .

انسان های خردمند با استفاده از طروایش قلم شان گنجینه گران بها برای برای نسل های اینده هدیه میدارند تا درروشنایی تجارب زنده گی وقوه زهنی وفکری انها در خم وپیچ زندکی شان استفاده بدارند دانش انسان  بدون مدرک اساسی (مطالعه کتا ب) حاصل نمی گردد وکتاب نیز بدون استعداد ذهنی وفکری انسانها بوجود نمی اید .

 

پس خوشبخت ملت افغانستان که گنجینه پر فیض ذهن روشن ومتفکر محترم داکتر اکرم عثمان را دارند .

بلی داکتر عثمان پربهآ ترین کانون علمی /فرهنگی /تاریخی /اجتماعی با قوه مترقی زهنی کشور ماست.

میمون  خانواده محترم عثمان (٧٠) سال پیش از امروز کودکی را در اغوش پر محبت خود به پرورش اغازیدند واسمش را اکرم  نهادند .

اکرم در سرزمین پرنعمیت ادب ودانش هرات باستان تولد گردید واز اولین روز های کودکی اش علم وخرد را در زهنش زخیره کرد تا اینکه دست راست وچپش را شناخت یعنی توان قلم زدن را اموخت واندوخته هایش را با ادبیات اراسته کرد .

در تاریخ کشور ما اصتلاحات مردمی رادرداستان هایش منعکس کرد وبا اواز گیرایش  به گوش مردمش رسانید وهچنان در دیکلمه اشعار شعرا در نیمه شب ها گوش هم وطنان اش را نوازش کرد .

خاطرات زیاد از محترم عثمان دارم  که یکی  برای تان تقدیم میدارم

یک روز در صحن رادیو دیدمش با یک تن از همکارانش صحبت داشت وضمنآ روانه استدیو های رادیو بود برای دوستش چنین گفت :

{جان مبادر اوسانه(افسانه) گوی هستیم اجازه بدهید که استدیو بروم واوسانه این هفته را ثبت کنم }من نیز در نزدیک انها با هم سرعزیزم روان بودم صدای اشنا محترم عثمان چنان مرا متوجه ساخت که فکر کردم که همین حالا از ورای رادیو مشنوم وبا ادای تهذیب از مقابل ما عبور کرد وبه عجله طرف استدیو رفت }.

داکتر اکرم عثمان انسان بسیارشکسته نفس /متواضع /صمیمی وبا شفقت بود با خورد وبزرگ همکاران چنان رویه با محبت داشت که گویا اعضای یک خانواده باشد راستی که فضای رادیو تلویزیون مانند یک فامیل با محبت بود  زیرا  فرهنگیان /قلم پردازان انجیران /شعرا وادیبان ان عصر با هم یکجا کار میکردند

 یاد ان روز ها گرامی باد وان دوستان ان روزگار زنده وصحت مند باد .

خواننده عزیز:

داکتر عثمان این مرد پرنبوغ کشور سر بلند ما با قلمش قله های شامخ کشور را عقب زد واز سرحدات بیرون تازید وبا لشکر کشی قلم خود قلب هم زبان کشور های همسایه را نیز فتح کرد امروز این خردمرد بزرگ منحصر به افغانستان نیست او دانشمند بین الملی شده است زیرا علم تکنالوژی کره زمین را به دهکده کوچک  مبدل نموده است چهره بشاش ومتبسم محترم دکتر عثمان در دیده هر فرد در کشور های مختلف آشناست .

 

در باره این مرد بزرگ هرقدر بنویسم باز هم کم نوشته ام زیرا قدرت تحریر در برابر این قلم پرداز فهیم مرا چنان تحت شعاع قرار میدهد که از تحریر عاجزم میسازد امید وار هستم که جسارت مرا به بزرگی خود عفو بدارد .

داکتر عثمان برایت  طول عمر صحت وسرفرازی تنما دارم  با احترام   ماریا دارو 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٨                سال سوم                     مي ۲۰۰۷