ܡ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ډǘټ ǘ ې ې ړ :

 

 

ې ې ې јې ښۍ ǘې !

 

ښ ی ې ټ ј .

 

 ډǘټ ǘ ې ی ې څڅ ې ڼ ې ې ګ ې ډېې ښې ړ ې ېګې ړې ړې .

 

ښ ډǘټ ǘ ړ ړ ې ړ ې ې ړ ړ ې ړ . څې ې ډ ی ې јې ښۍ څ ښ ګ ΁ ې ј ښ ړ . ټ ډǘټ ې ڼ јړې ې ټ ښې ړ ې ځګړې ې ی ږ ږ ېی ی ( ګ ) ې ټ ښ ګ ړ ې ی .

 

ې ې ې ΁ ې ې ΁ ړ ј ی ی ږ ې ډې ې ېږ ې ې ړ ښǘ   ΁ .

 

ښ

. ځ

    ښ

2007 ǁ 16

 

************

٤٨                                      ۲۰۰۷