کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرود ديگري در "مرز گور و گنگا"


 

دوست با محبت سايت "کابل ناتهـ" طارق جان اين شعر زيبا را به قسم تحفه ارسال کرده است. اهالي کابل ناتهـ از لطف طارق جان اظهار تشکر نموده و خواهان ادامه همکاري هاي شان ميباشيم. با تشکر

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٦                سال سوم                      مارچ/اپریل۲۰۰۷