ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ǘ ی
                        ښ
ǘ څ ی

 
 

ښ ډی !

ټ ډǘې ګی ټی ی ی ې ې ډی ړ ې ې ښی ګ ګ ی јی ې:

ی ΁ ړ ړ ی ړ ی ړ .

       ی ی ګڼ ې څ ډ ی ګټی ښی ی ې ډ ښ ږی.

ړی:  ΁ ΁ с ی   ρ څږی ΁ ټ ښ ګټ ی.

: ی јړ ی ې ی ی ې   ΁ ی ی ګړ ږی ρ څ ړی. ی ګ ښ ی ې ی ړی ټی ګی ښځ јی ی.

: ښی ټې ټی ښی ې ی ی ڼ Ǎ ی ی ې ښ ې ΁ی ګړ ی ی ې ټی ی ی ΁ ځ ی ړی.

 څ: ی ی ځ څ ی څږی ی ګی ې ړ ј ږی ی څ ې ی ی ږی.

   ډ ډ ړ ښ ی Ԙ ی ی ی ړی јی ې ځ ځ ږی ی ځ ی ځ ږی ی ځی ΁ ی ی . 

- ی ګی ډی ی ډǘ ږ ٥٥ ځی ښ ې ی څ   ډی ګډ ی ی ښ ټǘ ی ی ی څ ی

   ی ټی ګ څړی ټی ی ی ی ې ږ ټی څ ګڼ ځ ې ټی ړ   ې ј ی ј ژ ی ږی ی ګ ړی ی ی ی Ǎی ΁ ǘ ې ې ښ ړی ې ی ی ی ړی ې ΁ ی ړ ی ې ټی ګ ښ څړی ی څ ی ړ ی ړی ی څړ ې ډ څ ǘ ی   ې ΁ ی ډ ی ړی څړی.

   : ی ی ی ې ی ې ی ړ ی ی ی ړۍ ی ې ډی څ ی ې ټ ی ړۍ ړ ی ښی ی ی ی  ټ ې ګی ټی څړی ې ی ړی ی ی- ی ی ښۍ ۍ ی- ې ې ړ ΁ ی ی ړ ی ې څړی   ې څړی јړ څ ې ې ی ی.

   ښ ١٣٤٦ ی ږ ې ښ ϡ ښی юۍ ی ی ی ی ې ځ ې ښ ډی څ ږی ې ΁ ې ی ې ړی ی څ ی ی ې ګ ې ځی ی ی ې ې ړ ی ړی ی.

    ځی ډی ی ی ې ګډ ې ځی ϻ ی ی ی ی ΁ ی. ښ   ړ ې ډ ې ې ځ ی ډ ړی ی ی ځی ږی ی .

  ډǘ ΁ Ph.D  ړ ی ی ې ی ǁی ې ی ی   ی ې ړی ې ځی ښ ړی ځ ی ې ډǘ ښ ړ ی. ښ ی ی ی ې ښی јړی ډډ ټټ ې ګړ ی څړی ی ی ې ǁ ځی څ ی ړ ټ ې ډ ې څګ ې ی ی څړ ǘ ی ͘ ی ړ ی ی ړی ی ډ ی ی ې څړ ی ې   ړی څ ی.

      ې څړ ې ډ ډ ی ی ګ ې څ ګ ږی-   ې ی ی ی ی څړی ی ګې ږې ځ ی ې ی ټی ی ڼ Ǎی ی ی ی ښ ی ې ډ ۍ ی ی څړ څړی ی ې ϡ ی ی څښ ی څړی ی ې ډ ǘ ړ ی څ ΁ ځ ΁ ړی.  ی ی ږی ΁ ټ ې ړی ګړ ې ی ږی.

      ی څړ ې ښ ی ې ړی ځ ځڼ ΁ ې ډ ې څ ی ې ΁ ی.

     څ ړی ی ی ډ ډ ی ځۍ ی څј ې ږی څګی ې ژ ی ې ډǘ ډ .

    ډ ی ښ ی ی څ ی ښ څ ی ی ی   ړ ړی ی ې ډǘ ړ ډ ړی ې ښ ړی ǘی ې ډ ی ی ی:

ڼۍ ګ

ځځ

΁ ј

΁ ځی ټ

  ی ټګ ی ګ ۍ ۍ ې ې ی ی:

                             

:

ځ               

ې ځ

ګ ډ                

  ځ

:

ښږی                    

ǘ ͘ ړی ͘

ی ږی ړ                 

ی

:

ږی

ۍ ښ ږی

Әږی ۍ

ی څږی

 

ی ې ΁ ې ډډی ی ی ې ځی ی ۍ ی ی ې ړی ګډی ۍ ԁی ځی ی ی ې ( ) ی - ډ ی! ې ږ ږ ی јی ګځی څ ی.!

   ی ی ټ ی ی:

 

ی ټ ی                ګ ی ی ی

ې ی ې ډ Ǎ ړی              ی ی ې ی

                                                                                                                                         

ټ

  ې ښ ټ ژ ی ی ځ ځی ډ ډǘ ی Ԙ ی ی ځ ګړ ی ډ ی ی ۍ ګ ی ګ ی ځ ې ټ ځȘې ی ی ی:

             ښ ی              ی ی

             ی ی ښ ی                       څښ ی

΁   ې ΁ ږ ی ټ ی ی ی ړ ی یی ډ ژ ی:

 

ی

                                 

Ș

ښ ی                        

ی ګ

ی ی ټیګ ی

ی ټیګ ی ی

یی یی ی

ی ی ی ی ی

ی ی ی ی

ی ی

 

      ټ   ی ټ ی څی ی څ ړ ړ:      

ګی ې ې ی ږی !           

ځ ږ ږ ږی !

ګ ځی ږی !       

څ ې ی ږ ږی !

                                                  څ ې ټۍ !

                                                 ې ډ

ټ ی ې ځ ځ ډǘ څګی ی ې ډ ږږ ی: ځ ې ځی ی   ی ی   ې ې ځ ې ګ ګی ی.

   ې ځ ې ځ ی ې ې ځ ې Ӂی ځ ږی ې ړ څ ټ ی   ې ې ځی ی ږی. ښی ې И ی ې ړی ځ ږی. ځ ړ ی ۍ ی ڼۍ ډ ږ ځ ی ی ی ې ی ی   ړ ګی څ   ǘ ځ ښ ې .

   ډǘ ړ ی ځ ې ځی ټی څړ ګ ی.

   ډǘ ښ څ ډ ځ ѡ ی ی ی ΁ ښی ښ ړی.

 

۱۳٤                   /ی ۱۳۸٩  یی          ٢٠۱٠