کابل ناتهـ، Kabulnath

 
 
 
 
 
مریم محبوب، محبوب فرهنگ افغانستان
 
 
زبیح الله امانیار
 
 

دوست گرامی ام ایشور داس باخانواده عزیز از نعمت صحت برخوردارباشید!

 

ضمن قدردانی ازفعالیتهای فرهنگی تان واینکه این شماره كابل ناتهـ را اختصاص داده اید به نویسنده، فرهنگی پرارزش، ژورنالیست فعال،چراغ معرفت ادب کشورخانم مریم محبوب قابل ستایش وتمجید میباشد.

من یکتن از علاقمندان این فرهنگی محبوب وطن بوده که دایما از داستانها و داشته های ادبی وفرهنگی این خانم قلم بدست استفاده ولذت برده ام.

 

در حدودسه دهه قبل  در رادیوتلویزیون ملی آمر کتابخانه آن کانون بودم و روزانه به ده ها کارمند و پرودیسر بکتابخانه مراجعه و مطالب برای برنامه های شان تهیه مینمودند.یکی ازمراجعین کتابخانه مریم جان محبوب و زلمی جان باباکوهی نویسنده و داستان نویس پرتوان معاصرکه خوشبختانه بعدها باهم ازدواج نمودند. انسانهای قابل قدرومحبوب همه کارمندان رادیو شده بودند. برنامه های راکه ازطریق اداره هنر وادبیات رادیو تهیه مینمودند ازپرشنونده ترین برنامه های رادیو درآنزمان به شمارمیرفت.

اخلاق حمیده وکرکتربینظیر این طلایه داران ادب وفرهنگ همه را محذوب خود ساخته بود ومن شخصا به ایشان احترام و ارادت داشتم ودارم وبعضا کتابهای که ریفرنس بود واجازه مطالعه آن صرف درکتابخانه بود دراثر تقاضای آنها خارج از محیط کتابخانه هم دراختیارشان نظر به اعتماد و ارادتی که داشتم قرارمیدادم.

 

دراثرجنگهای خانمانسوزاین فرهنگیان عزیزمانند سایر وطنداران شان ترک خاته  وکاشانه نمودند وغریب ملک های بیگانه گشتند.

رادیوافغانستان درگذشته تعامل جنین داشت زمانیکه یک پرودیسر برنامه اش را ثبت مینمود نوار را با متن آن به اداره یی ارزیابی میسپرد آن اداره متن برنامه را برای حفظ نمودن دراختیاراداره ریسرچ کتابخانه قرارمیداد که بعدا پرودیوسران مختلف ازمتن بعضی برنامه های باارزش درسایر پروگرامهااستفاده به عمل میآردند.متنهای که توسط این گلدسته های فرهنگ درآن اداره بجامانده باورنمایید که تاکنون دست بدست پردیوسران گشته و در اغلب برنامه ها ازآن استفاده مینمایند.

 

خانم محبوب درعالم هجرت وغربت دو شادوش شوهر گرامی اش نشریه یی با ارزش (زرنگار) را درکانادا راه اندازی نمودند که از عمرآن بیش ازیک دهه میگذرد ونشریه به همت والای خانم محبوب توانسته است در بین تمام نشرات بیرون مرزی توجه فرهنگیان را به خود جلب بدارد.

خوشبختانه من ازچندسال بدینسو درقسمت مصاحبه باهنرمندان وفرهنگیان با این نشریه یی وزین همکارمیباشم.

مریم محبوب نام آشنایی است آثارباارزش این ادیب تاریخ معاصرامروز درمنازل همه فرهنگیان وهنردوستان موجود بوده مقام شان درقلبهای هرفارسی،دری زبان جا داشته ومایه فخر وافتخارملت افغان وتاریخ معاصر ادب وهنرکشورعزیزافغانستان میباشد.

 

ازبارگاه الله پاک طول عمر زندگی پرسعادت آرامش کلی برای این نویسنده یی گرامی خواهانم. 

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل    118          سال شـشم       حمل/ ثور  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی      اپریل  2010