کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 

سخن کابل ناتهـ

انتخابات وچشم اندازها
 
 
 
 
 
 

انتخابات اخیر ریاست جمهوری درافغانستان، آزمایشی هم بود در حوزۀ سنجش فرهنگ سیاسیی ِسیاستمداران و نهاد های مسؤول. بقیه حوزه های آزمایشی را میتوان بیشمار نامید. مانند آزمایش کارکردهای طالبان، آزمایش مردمان مناطق مختلف افغانستان، آزمایش تأثیرات روانی تبلیغات هراس انگیزطالبان برمردم.

 آزمایش تعداد بسیاری ازشخصیتها ونهاد های دارندۀ پیشینه های ضد دموکراسی با در نظر داشت اینکه با آن سوابق مستبدانه و نا آشنایی به دموکراسی، چه هدفی را در سر دارند. آزمایش سیاست های کشورهای منطقه وکشورهای با نفوذ درشکل گیری جریانات افغانستان وغیره .

 

درین میان آنچه را انتخابات اخیر بیش از  پیش هویدا نمود، حضور نفرت انگیز فرهنگ و عادات متقلبانه و دست یازیدن به راه و رسمی بود که دارندگان قدرت، در پیش میگیرند. برای اثبات این ادعا، از مردم عوام تا سیاستمداران بیشمار و عاملین سیاست های ناتو و اتحادیه اروپا و نشریات امریکایی همه وهمه حرف زده اند.

 

با آنکه دشوار است پذیرفت که تنها دولت ویا طرفداران حامد کرزی دست به چنین عملی زده اند؛ اما نقش منفی دولت کرزی وگروه همکاران او، این تأثیر منفی را در اذهان مردمان بسیاری برجای خواهند نهاد که چنین راه وروش با تزویر وپول و تهدید همراه است.

 

راه و روشی را که کرزی وتیم طرفداران او در پیش گرفتند، از فرهنگ سیاسیی توطئه آمیز، وآشکارا از بهره برداری های سؤ برای رسیدن به قدرت به هر قیمت حاکی بود.

 

دولت وشخصی که مدعی است با استفاده از موجودیت نیروهای ناتو در افغانستان، نهال دموکراسی را بر زمین می نشاند، هرچند با اتخاذ سیاست های آمیخته با دسیسه و فرهنگ دزدی وتقلب به دل سردی مردم افغانستان بیش از پیش خواهد افزود؛ اما خود را بهترمعرفی کرد.

 

این انتخابات نشان داد که برای در پیش گرفتن قضاوت آزاد و موقف بیطرفانه، هنوز جای چنان نهادی خالی به نظر میرسد. افغانستان با داشتن کمیسیون بیطرف و داوران بیطرف و شخصیت های ضرورت دارد که دموکراسی و اخلاق آن را فرا گرفته باشند.

 

کارکردهای مدافعین ابقای کرزی وهمه متقلبان ومردم فریبان حکایت از آن داشت که هنوز تا رعایت موازین دمکراتیک در انتخابات، فاصلۀ بسیاری پیش روی جامعۀ ما قرار دارد.

 

 اما با تمام اثرات زیانباری که از راه وروش همه متقلبان ودسیه بازان برجای میتواند بماند، مردم ما راه دیگری جز فرا گیری شیوه های سالم برای دسترسی به دموکراسی ومخالفت با راه های نادرست را سراغ نخواهند داشت.

 

اگرطالب دوستان که در هیأت دولت کرزی وانتخابات اخیر نقش مؤثری داشتند، با بدنام سازی دموکراسی، کوشیده اند، راه را هر چه بهتر برای بازگشت طالبان هموار نمایند، این را نیز باید بدانند که شک مردم دیر باور، اندک اندک با این آزمایش به سنجشگاه خود نزدیکتر شده است . 

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 104           سال پنجم         سنبله   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی        سپتمبر 2009