کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 

استاد حسین آرمان افتخار هنرمندان

 
 
 

عکس از سایت برادر (فــــردا)
پرستو مهریار ــ رحیم مهریار
 

اولتر ازهمه از دست اندرکاران گرامی و محترم سایت انترنیتی کابل ناتهـ و جناب محترم ایشور داس جای تشکرو قدردانی دارد که زمینه را برای تحسین از استاد آرمان مساعد گردانیده اند.

ما استاد آرمان را از سالهای بسیار پیش میشناسیم. و این شناسایی همیشه با خود خاطره های خوش وهمراه با احترام رابرای ایشان دارا بوده است . به نظرما و شناختی که ازاستاد آرمان داریم نه تنها یک استاد مسلم است بلکه همیشه کوشش داشته است که کمک های هنری خود را وقف دیگران نماید.

 

استادآرمان هنرمند توانا،شخصیت صمیمی وبزرگ، فروتن، خوش مشرب وپرکار است. میتوانیم بگوییم که استاد آرمان پرکارتین هنرمندان است .

 

وقتی از افغانستان خارج شد ، به کارهنری خود ادامه داد. گرچه مشکلات بسیار بود، ولی استاد اگر مبالغه نباشد، هنر موسیقی کشورما را در سطخ بین المللی بیشتر معرفی کرد و زنده نگهداشت. این کوشش های استاد او را باگروه هنری اسامبل کابل به بسیاری از کشورهای جهان کشانید. از امریکا تا مالیزیا واز انگلستان وکشورهای اروپایی تا یونان و . . .  راقدم گذاشت.

 

قابل یادآوری است که در تمام زحمات برای موسیقی ، برادرزادۀ ایشان عثمان جان آرمان، خالد آرمان هنرمند مطرح در سطح جهانی ، مشعل آرمان وجوانان دیگری او را همراهی نموده اند. درحقیقت ، برعلاوۀ خدمات استاد برای هنر، خدمت برای پرورش اعضای خانواده بی نظیر است. امروز جای بسیارخوش بختی است که استاد بافرزندان گرالمی خویش در بسیاری از فستیوالها شرکت مینمایند.

 

وقتی یکی از کنسرت های اسامبل کابل را درجشن قالین شهرهانوور دیدیم، بسیار زیر تأثیر قرار گرفتیم وبه استاد و زحمات شان آرین گفتیم.

 

وقتی میگوییم استاد آرمان استاد بزرگ و مسلم است، هنوز نتوانسته ایم قدر ایشان را معرفی نماییم. زحمات استاد در مکتب موزیک جای قدردانی و یادآوری های زیادی دارد.

 

در قسمت خود ما، همواره نظرنیکو داشته است. او یکی از مشوقین ما برای پیشبرد موسیقی است. ما هر گزلطف او را فراموش نمی کنیم. هرقدر در بارۀ ایشان میخواهیم بگوییم ، باز هم زبان بیچارۀ ما کفایت آن را نمیکند.

 

از خداوند میخواهیم که استاد آرمان همچنان با انرژی، پشت کار و صحتمندی دست های پر محبت خود را بر روی هنرمندان داشته باشد.

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 103           سال پنجم         سنبله   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی        سپتمبر 2009