ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی


 
 


ʐ
ی
ی
ی ǘ: ی

ʐ

Ӂی
,

ʐ
ی

ی


Ҙ ,
ی
ی
ی


ǘ ی
ی
ی 

 

 

 

     ۱۸۲                   /ی       ۱۳۹۱ ی یی           ۱۶       ۲۰۱۲ یی