ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ѡ


ی ی
 
 


ځ ی
ې
(ېځ)
یې ږی ې ǘ .
ی ѡ ې ږ څ ی!! ی ږ ی ې ی ډ ې ی ې ې ې ی ی ې ј ړ ی ې ړ ې јې ی ې یې ی ی ی ی ې څ یې ټ ی ړی ی ړګ ی ې یې ԁږ ی ی ې ګ یې ې ړې ړې څ ې یې ې ړی ی یې ې ی ې Ԙ ړ ی ې ټې یږې یې ړ ی ې یې ځ ړ ی ې ΁ ی ی یې ې ې ېی ی ې ټ یې ی ې ΁ ړی ی ې ړ
ې ټ ی ی :
ږ ې څ Ȏ څ ږ ی.
( ږ ی ۱۵ )
ځی :
ی.
ې ې ی ی ې .
ې јې ڼ ډ ېښ .
ی ی.
ګ ی ی ې ې ې .
یې ی ې څ ی ی.

ې ې ړی :
ی ې ې ی ړ ې
ېږ ې ی ی
ږ ړی ی ې ی ΁ ړ څ ΁ ګڼ
ی :
ې ښې ښې
ې ړ ې ښې
ې ګ ښ
ې ځ ګ ښې

:
ګ ګ ی ګ ی
ګ ی ې ښ ګ ی
ډ ی
ی ی ی

ی
ی ی ی

ی :
یی ی
ǘ
ی ی یی
یی ی
ی ی ی
ی ی
ی ی


ی:
یی ی ی ی ی
ݘ ی ی
( ځ ې() ی ګیږ ΁ ې () ځ )
یی ی ګټ (ییی) ی څښ ې ۍ ې یې څګې ۍ ې ی ې ې ی ې . ې ډې ی ی ګ ی ی ې ګ ی ی. ې ېی (ی ) ی ړې ړ. ی: ی ی ی ی ې ټ ې ی ی.
ی ټ ی ې ې ΁ ځ ј ړی ی. ی ې . ی ی . ی ځ. ی ی ړ ی:
ې ې ې ǘ ې ی ې ی ی ځ ی ګی ی ځګ ی ې ی یې ږ ی ړ یې ی: ې څ ی ږ ړې (یې ) ی ی .
΁ ټ ͘ ړ ګ ې ږ Ә ј ېږ ی ږ ډې ی ځ ږیږ.
ی ټ ییږ:
ې څ یښی
Ӂی ګې
ځ ې ډ څ ی. ې ې ې ې Ӂیې ړ ځ. ی ګی ی:
ی ی ې
ځ ې ی:
ې ې ݘ ی ی ې ړ ې ړ ی ۍ ې ی ی ی یږ ݘ یې ې ې یی څ ې ې ی ړ. ې ېی ی ګ ې ی ګ ی.
ې ی ې ټ ځی ځی ې ې ј ی ېډ ې :
ټ ی ی څې ځ ې ړ ې ې ی ې ی ې ړی
ې ی . ی ې یی . ېډ ې یی ی ې ې ېڅ ی ی ی ی ې ېی ΁ ی ې ј ې یږ ښی ړۍ ǁ ځ. ی ې ی ړ ځ یې ی ګ څ ځ ګ ې ګېټې ټ ی ړی ې ټ ګېټې ړ.
Ԙ ړی Ϙټ ټی ې ݘ :
ې یې ېږ ېې
ې ی څ ې
ې ې ϡ ی Әټ ۍ یې ې
یښې
څ څ 㿿
(ږ ڼ ې ۲ )
ی :
څ ې ړ
ی ېږ
ی ې ی
ېږ
ې ې ړ
ګ ېږ
Ԙ ړ ی ې ګ ی ګڼ ی ځ ی ی ې ې ې ړی !! ګ څګ ی ې څی ې ړې ΁ ݘ یǡ ې یې ېښې ې ې ږ ږ ې ږ ی
ګ یګ ړې ی : څ ې јې یې ې ې ی ی ړی ی ې څ ی څ ې ј ې ی ΁ یږ. ځ ی ې ې ډېې ګې ړیږ.
ږ یې ځ:
ی ϡ ې ی. څ ی ې.
ښ ی.
ځې ی ې ی ړ ی
ې ې ډ ې ې یی ړ ړی.
ښې ګې ږ ې ی ښ ګ
ی. ی .
ښې . یې ګۍ ګ ې څ ی.
ځ ډ ړې ې ی ې ښ ی ی ی ی ǁ ی ͘ . ی ې ې ټ ګ . ټ ی ځ یې ی ډېې ګټې ړ ی ې ې ې ې ی.
یډ ټ ګی ی. ټ ې . ی ی ی ی یې ې څګ ې :
() ې ی ͘ی ې ځ: ی یې ی ښی ړ څ ځ.
. ی ڼ ǘ ړی یې یϡ ې ʡ ڼې ې څډ ې یې ی: ښی .
څ . ږ یې ځ:
ځ ځ ې ځ ړ ې ېڅ ې .
ځۍ ʘ ړ ʘ .
څګ ی ڼ !
:
ېڅ څ ې ې یƺ
ګ ې ې یې څټ ړ ې ډۍ ې
یې ی ېې ی یې ځ ې ړﺉ
ی ΁ ړی ی ی.
ی ې یګ ې ی ږ ېڅ ځځی ی ړ
ی ی ټ ی.
ځی :
ړ ډ ی ږ ی .
ږ ی.
ږ ی. ی ی ی ږ!
ی ګјј
ڼǘ یځې ې ې ټېې
ې ټ ی ی ږ ګ
ټ ی ګڼ!
... ی ی ی ی ېʡ ی څ ړ ی:
ې ې یګټ忻
ی ΁ ښ یې ی:
ې ی ې ې ړې ې ی ۍ јړ یې ړ.
... Ә ی څ ی ړ. ی() ی: ی ې ې ǁېځ
Әی: Ә ی ځ ې ی ړ
ѡ څ ې ځ ј ړ ځ ړ ګ ΁ې ګې ړ ږ Ә ی ړ ړ ی Әѿ ی:
ې یی Ǎې
ې ې ې ی
... ږ ګې ړ ګ:
ی.
ګ:
ی ی ی͘ی.
ې ګ....:
.
ږ ی :
ی ی ټ ی.
یԘ!
ی ی.
ې:
ی!ی!ی!ی!ی!ی!ی!ی!ی!ی!
ی
!!
( ی ͘ی)
ی ی
12-10-2012
deedarbaghi@gmail.com
 

 

 

 

     ۱۸۲                   /ی       ۱۳۹۱ ی یی           ۱۶       ۲۰۱۲ یی