کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
طالبان جهان را به دو بلاك تقسيم مي كنندنویسنده: جمیل شیرزاد
زمان: ۲۶ سنبله ۱۳۹۱
 
 
 

جنگ بازار مكاره يي حراج انسان است؛ اگر از تن سربازان ارتش، پوليس،‌ مردمان ملكي وعاملان انتحاري كه روزانه دركشور ما كشته مي شوند، يونيفورم بركشيده شود،‌ شما به توده هاي لاش انسان روبه روخواهيد شد كه در پي سياست منفعلانۀ متصديان امور سياسي ارزش حيات شان به كساد نشسته است.
كارل ماركس گفته بود: "جبرقابله اي است كه جامعۀ آبستن درد را ازبارحمل فارغ مي سازد"،‌ شايد او ديده بود كه در پي رنج حاكميت هاي استبدادي درجهان بشر به خلق دموكراسي دست يازيد،‌ ودرفرايند يكدست سازي ايديولوژي هاي سلطه گر، گفتمان هاي كثرت گرا شكل گرفت ودرپي جنگ هاي مدهش جهاني اول ودوم سازمان هاي جهاني مدافع صلح به وجود آمد اما درآستانۀ سدۀ بيست ويكم بشررا طاعوني دربرگرفته كه شاخص هاي قبلي خويش را يكسره به دست فراموشي سپرده است،‌ نه تنها ازكنار بد ترين فاجعه ها سر به زيروخموش عبورمي كند بلكه مي كوشد با تخدير ذهنيت عامه برعامل خرد ورزي وعقلانيت جهان خط نسخ وبطلان كشد.
چند سال پس ازمرگ هتلر منتقدين او مي گفتند: "ديوانه اي درپي اثبات برتري نژادش جهان را به سوگ نشاند"،‌ اما يك دهه واندي پس ازآغاز مبارزۀ جهاني دربرابرتروريزم وطالب اينك پاكستان تحركاتي را درجهان طراحي مي نمايد كه براساس آن بايد ازكنش هاي ديو منش آنها قباحت زداي صورت گيرد.
جرياني كه پاكستان مي خواهد تبرئه نمايد جرياني است كه خلاف همۀ ارزش هاي انساني واسلامي عمل مي نمايد ونمونه هاي واضح آن ازتيرباران كودك يازده ساله درهلمند، سربريدن هفده تن ملكي درولايت هلمند،‌ سربريدن يك آشپز درولايت لوگر تا سازمان دهي واجراي عمل انتحاري درمسجد ولايت تخار،‌ سازمان دهي واجراي عمل انتحاردرحين نمازجنازه درجلال آباد، سازمان دهي واجراي عمل انتحاري درمحفل عروسي درسمنگان، تيرباران افراد ملكي وبي دفاع درمسيرشاهراه ها ازآن جمله مسيرباميان ونمونه هايي كه شمارشان وقت بيشترمي طلبد، اين جريان كودكان معصوم را انتحاري تربيه مي كنند،‌ به مساجد حمله مي كنند،‌ علماي ديني را شهيد مي كنند، برزنان وموي سپيدان ترحم نمي كنند، بدترازآن همۀ جهانيان روزانه شاهد اين عملكرد ناشيانه مي باشند،‌ اما شوربختانه يك موضع گيري متحد واراده يي جهاني براي پايان دادن به اين جنايات حتا درسطح ادعاي صادق هم وجود ندارد.
افزون برآن مقامات پاكستاني ازجمله آقاي جنرال اسد دراني رييس اسبق استخبارات پاكستان،‌ درسفرش به مسكودرپي ايجاد ذهنيت جهاني براي تبرئۀ طالبان برآمده واذعان داشته است كه طالبان قبل ازحادثۀ يازدۀ سپتامبر يك تهديد بالقوه به مرزهاي جنوبي روسيه محسوب مي شدند اما جريان پس از يازدۀ سپتامبرطالبان تهديد نه بلكه يك نيروي ملي به حساب ميايند.
اين درحالي است كه قرائت طالباني دين اسلام كه براي بقيۀ مسلمانان جهان به هيچ وجه پذيرفتني نيست هنوز درپاكستان كانون هاي گرم خودرا حفظ نموده وبرپيروان آن هيچ گونه مجالي تسامح، همديگرپذيري وتساهل باقي نمي گذارد وآنان را وامي دارد تا با همگان در ستيز باشند،‌ اين امر را مي توان درميان كنش هاي روزمرۀ آنان به خوبي جست وجو كرد.
پاكستان كه درمناسبات منطقوي ازنيروهاي افراطي به حيث عامل فشار استفاده مي نمايد اين بار با اين بازي خطرناك و ويرانگرخويش صورت جهاني مي دهد وبيم آن مي رود كه اين عامل وحشي ومهار ناپذير درپي تلاش هاي مقامات پاكستاني به يك نيروي ويرانگر ومخرب فراگيرجهاني مبدل شود وحوادث فجيعتراز يازدهم سپتامبررا دركشورهاي متعددي تكرار نمايد، ازتمهيداتي كه توسط جنرال اسد دراني درسفرمسكو برچيده شده است چنان برمي آيد كه به زودي جنرال اشفاق كياني نيز ازكرملين ديدار نمايد وبعيد نخواهد بود كه مسلئۀ قباحت زداي ازكنش هاي جاري طالبان درآن جا مطرح گردد.
هم چنان گفته مي شود كه رييس جمهوري روسيه طي ماه هاي آينده به پاكستان سفرنمايد اين خود گاميست در مسير تبرئۀ طالبان- نيروي ويرانگر و ضد ارزش هاي انساني- درسطح جهاني و خطر جدی براي كشورهاي قرباني تروريزم، زيرا پاكستان به اين ترتيب خود را از بند محدوديت هاي كه به دليل حمايت از تروريزم بر آن كشور وضع شده بود بيرون كشيده و در متن پيمان شانگهاي جا ميزند و با اين ترتيب بلاك بندي تازه يي را در جهان بر اساس حمايت از تروريزم طراحي مي كند.
جنرال اسد دراني دراظهاراتش درمسكو درخصوص مردم افغانستان مي گويد: "اگر كسي بگويد كه گويا او مي داند مردم افغانستان درآينده چه كارمي خواهند بكنند؟ من مشوره مي دهم كه اين شخص را بايد نزد روان شناس ببرند"؛ رییس اسبق آی اس آی تلاش های امریکا را در راستای مبارزه علیه تروریزم صادقانه نمی داند و می افزاید که حفظ ثبات به نفع امریکا نیست و تحلیل من اینست که امريكا درپي ايجاد نا آرامي درمنطقه است، قبلا هم اظهاراتی از سوی مقامات پاکستان صورت گرفته بود مبنی بر اینکه سازمان شانگهای نفوذ امریکا را در افغانستان خنثی میسازد.
اما درافغانستان سياست هاي منفعلانۀ حكومت ودهن كجي براي دست كم نشان دادن وحشت طالبان، رهايي زندانيان آنان و تضرع در برابر آنان محور سياست مبارزه عليه تروريزم را تشكيل مي دهد.
با اين عملكرد حكومت افغانستان وتلاش هاي پاكستان، من برآنم كه توطئۀ ديگري در راه است وتلاش هايي درجريان است تا چشم ديد جهانيان را ازحوادث وحشتناك كه به صورت روزمره درافغانستان اتفاق مي افتد به چالش بكشند وبگويند:"ديد شما اشتباه است، چشم هارا بايد شست تاخوبي هاي طالبان را به تماشا نشست" واين همان طاعوني است كه شاخصه هاي تعريف شدۀ انسانيت را ازبشرامروزي سلب مي كند وسياست گذاران پاكستاني ازيك چنين جرياني سر رشته داري مي كنند، سهم ما قرباني بودن است وبس.
 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۶،          سال    هشتم،       سنبله /میزان  ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                   ۱۶ سپتمبر      ۲۰۱۲ عیسوی