کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
معرفی کتاب
 
 

 

شناسنامه:
 

نام كتاب: لاله رخانِ سرو قد
تأليف: نصير مهرين
نوبت چاپ: اول
تاريخ چاپ: ۱۳۹۱ ه.ش/ ۲۰۱۲ م
ناشر: بنگاه انتشارات ميوند
صفحه آرايی و چاپ: بنگاه انتشارات و مطبعهء ميوند
كابل، علم گنج، جوار رياست امور فارمسی، روبه روی ليسهء عالی افغان ترك
۰۷۷۷۷۵۵۰۰۶ ، شماره های تماس: ۰۷۰۰۲۸۴۹۵۴
سبا كتابخانه:
تيلفون: ۰۷۸۶۰۰۰۱۲۳ ، پست بكس: ۱۲۷۸ پسته خانه مركزی كابل

 

 

فروان شادمانیم که «لاله رخان سروقد» از چاپ برآمد. این کتاب در واقع در چندین شماره های کابل ناتهـ در سال روان و سال پار به نشر رسیده و اینک با بازنگری و ازدیاد برخی عکسها و پاره ای از مطالب آن به گونه یک اثر با ارزش در خدمت فرهنگدوستان و اهل تاریخ رسیده است.

 

چاپ این کتاب را به همکار عزیزمان جناب نصیرمهرین صمیمانه شادباش میگوییم و منتظر آفرینش های فرهنگی دیگری شان در زمینه های تاریخ و سیاست و اجتماع می باشیم.

 

کتاب را به گونه پ دی اف دارم دوستان می توانند با فرستادن ایمیل شان آن را دستیاب شوند.

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۶،          سال    هشتم،       سنبله /میزان  ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                   ۱۶ سپتمبر      ۲۰۱۲ عیسوی