ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch




 

 

 

 
 
   
Ԑٔ
:


ǘ
 
 

  ی ی ی
ی
ی ی

ی ٔ ی
ی ی

ی
ی
ی

ی ǘ
ی ی ی

ی یٔ ی ی
ی ی یٔ ی ی

ی Ԙ یی
ی ی

ی
ی

ی
ی

ی
ی ѐ

ی ی
ی یی

ٔ ی
ی ی

ȍی
ϐی

ٔ ی ی
ی ی ϐ یی

ی
ی

ی یی
ی ی ٔ ی

ی
ی ی ی
ی ی ی

ی
ی ٔ ی یی
ی ی ی

ی ی ی
ی Ԙ ی ی

ی ی ی
ی


ی Ԑٔ

ی
ی ی
ی ی

ی
ی
ی
ی

۱۳۸۸
ی یی

 

 

 

 

۱۷۶                      /ی  ۱۳۹۱ ی یی                   ۱۶ Ӂ      ۲۰۱۲ یی