کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

                 محمد آصف آهنگ
 

                         تذکرمهم برای قضاوت درست درتاریخ
                                         اتهام خاینانۀ آل یحیی به غلام نبی خان چرخی
 

 
 

کانادا/ جولای ۲۰۱۲

بعضی ها این اتهام را بالای شهید غلام نبی خان چرخی گرفته اند که گویا در قوای او درمزارشریف، سپاه روسی شامل بود!! برای رد این اتهام غلط چند موضوع را خاطر نشان مینمایم:
روسها بخاطرگرفتن افغانستان برای شاه امان الله با سپهسالار غلام نبی خان چرخی نیامده بودند، بلکه مجاهدین بخارای شریف که تحت رهبری انورپاشای ترک وابراهیم بیک «لقی» قوماندان جهادی بخارا که باروسها می جنگیدند، در شمال موجود بودند.
چون شاه امان الله خان باوجودیکه با روسها دشمنی نداشت ورابطۀ دوستانۀ سیاسی داشت،امابخاطری که در راس یک کشور اسلامی قرار داشت،بصورت پنهانی به مجاهدین ماورالنهرکمک میکرد. عریضۀ ابراهیم بیک لقی مجاهد بزرگ دربرابر تجاوزکمونیستهای روس بحضور شاه امان الله خان غازی که از رابطۀ نیک شاه با لقی حکایت داشته چنین است :
« جناب امیرالمؤمنین عالی مولایم، عرضداشت غلام رضا جوی جان سپار ملا ابراهیم بیک لشکر باشی ولایت حصارات . . . عرض باریافتگان پایۀ سریرخلافت مصرجم جاه انجم سپاه فرشید کلاه اکرم الخواتین سلاطین زمان ودادرس مظلومان وفریادرس بیچاره گان به هزاران عجزوانکساربندگی چنین میرسانم:
« بنده نوازاتصدق سرعزیز مبارک جناب عالی حضرت مولایم هزاران مرتبه شوم. بنده رضاجوی جان سپار هنوز بدولت خانه خدمت نکرده وبه هیچ قطار نبودم.جناب علی حضرتم محض از راه غلام پروری شفقت را ارزانی داشته و کلام شریف ربانی جای نماز تبرکی فرستاده به منصب لشکر باشی نظامی سرفرازی بخشیده دعاگرفته اند.
تصدق شوم اینهمه صمیمیت های جناب مولایم راآدمان غلام جان سپاردر حین دعا گوئی وکمر خدمت جهادبمیان غلامی بسته کلام ربانی را بدودست اداب گرفته گریه کنان روی خود را مالیده تبرک نامۀ همایونی راطوطیائی دیدگان غلامی نموده سروپای تبری تانرا یک یک بوسه نموده پوشیده وروی به جانب قبله آورده به هزاران گریه وزاری دعا هانموده با اینهمه غلام نوازی حضرتم در حیرت مانده بجز زاری وتفرع ودعای دوام دولت عالی وفتح ظفر جمهور اهل لشکر اسلام مبارکباد نمودند. . . "

نامۀ ابراهیم بیگ عنوانی شاه امان الله خان، زیاد بوده مختصرش را تذکردادم . چون شاه غازی باوجود دوستی با روسها امابخاطر آزادی دولت بزرگ اسلامی باپول وبافرستادن نفر جهادی آنان کمک نمود که مختصرنامۀ قوماندان جهادی ابراهیم بیک لقی را تذکر دادم.
اماباید درموردعمل خائنانۀ محمدهاشم صدراعظم که درآنوقت سفیرافغانستان در روسیه بود وامان الله خان نمیدانست که هاشم خان نسبت ندادن خواهرش را به او،با امان الله خان در دل کینۀ شدید برداشته ،کمکهای را که شاه امان الله خان به مجاهدین میکرد، همه را به روسها زاپور میداد
بنابران روسها زمانیکه انگلیسها برضد شاه امان الله خان جبهه گرفته بودند هیچ مداخله نکردند. اینکه سپهسالارغلام نبی خان چرخی به طرفداری شاه امان الله خان به مزارشریف حمله نمود، چندصدنفرجهادی های مسلمان بود که بعضی از آنها زبان روسی میدانستند، اما آنها قوای روسی داخل سپاه مرحوم سپهسلار غلام نبی خان نبودند. طوریکه تذکر دادیم این سردار هاشم خان بود که به روسها راپور های غلط میداد.
لهذا وقتی نادرخان به حیث نفر مستعد انگلیسها ومحمد هاشم خان هم دارای رابطۀ قبلی با روسها بود، روسها با آمدن نادرخان هیچ ممانعتی نشان ندادند وحتی زود حکومت او را برسمیت شناختند.
لهذا علت سقوط شاه امان الله خان عدم همکاری اولادۀ آل یحیی بوده که به اصطلاح مردم که میگویندکه ازمرگ خود خبرداشتم وازاین عمل نه، امان الله خان هم از نادرخان که انگلیسهاراجلب کرده بودواز خیانت ها وتحریکات هاشم خان خبر نداشت. شاه امان الله خان، نادرخان وبرادرانش را جزفامیل خویش میدانست وهیچ فکر نمیکردکه محمد هاشم نسبت آن عقده برضداوتخریبات را شروع کرده واز پشت به اصطلاع خنجر میزند.
اما انگلیسها که ازابتدا روی کار آمدن شاه امان الله و پس ازبیانیه استقلال خواهانه اش و نسبت به سرماندن کلاه شاهی ،فهمیدند که اوچه میخواهد، از هیچ خرابکاری علیه او دریغ نکردند.
اتهام بالای غلام نبی خان از دسایس اهل یحیی بود که درست نمیباشد.
 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۲،          سال    هشتم،        سرطان/اسد   ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                    ۱۶ جولای ۲۰۱۲ عیسوی