• ایشور داس عزیز سلام های مرا بپذیرید
      تشکر از ابتکار شما در رابطه به طرح نامگذاری جاده هایی به اسم قهرمانان هیندوباران و سیک های ما، اینجانب نیز مانند شما افغانها ازین ابتکار شما پشیبانی میکنم، هیچ نمیدانم من در طول عمر حتی یکبار متوجه این موضوع مهم نشده ام نه تنها من بلکه بیشتر هموطنان ما،آیا اینهمه سبب خودخواهی ما بوده است؟ باورم ناید زیرا ما بخود هم چندان چیزی مهمی نکرده ایم شاید غفلت ما؟ و یا آیا اینهمه سبب صبر و شکیبایی شما مردم بوده است؟ درین جای شکی نیست که هندوباوران و سیک ها مردم های صلح دوستی هستند و از شما میخواهم بپرسم که آیا شما این طرح را قبل از سالهای ۱۳۵۷ و همچنان در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۶۵ مطرح کرده بودید؟ امید که با یک جهاد قهرامانانه موقیعت تان را تثبیت نمایید