کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

اوراق بازجویی نادر علی «پویا»

رزاق مأمون

 
 

شاید نادر علی نمی دانست که زمانی فرا برسد که وثیقه انسانی وی کلمه به کلمه درانظار مردم افغانستان قرار داده شود. آن چه درین اسناد می نگرید، مجموعه تقریباً کامل جریان بازجویی مرگبار از نادرعلی پویا درشکنجه گاه های خاد است.

نادر عالی«پویا» عضو کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش مردم افغانستان، یکی از چهره هایی بود که در مقابله با خوفناک ترین شگرد های آزار و شکنجه در دستگاه « خاد» در آغاز دهه شصت خورشیدی، قدرت پایان ناپذیر انسانی را به هدف تثبیت آرمان انسانی وسیاسی به نمایش گذاشت. در افغانستان، از جمع نسلی که ارزش های جاودانه بشری راتا آخرین لحظه های زندگی پاسداری کردند، نادرعلی پویا از برجسته ترین هاست. مقاومت پایدار به منظور حفظ اسرار یاران و یاوران سازمان، درآن زمان کار هر کسی نبود. ای چه بسا «شخ بروت» هایی که از صفیر سیلی هایی که بر صورت مبارزان کوبیده می شد، پیشاپیش بانگ «همکاری» با سازمان جاسوسی بلند می کردند و عالمی را به باد می دادند.

شاید نادر علی نمی دانست که زمانی فرا برسد که وثیقه انسانی وی کلمه به کلمه درانظار مردم افغانستان قرار داده شود. آن چه درین اسناد می نگرید، مجموعه تقریباً کامل جریان بازجویی مرگبار از نادرعلی پویا درشکنجه گاه های خاد است. البته برای آنانی که از سالیان زندان و جریان بازجویی ها تجاربی دارند، به درستی می دانند که نوشتن پاسخ رد یا دفع سوال مستنطق آن بدون گذشتن از شکنجه های توان سوز میسر نبود. شما اوراق تحقیق نادرعلی را ازابتدا یا انتها درین اسناد ملاحظه خواهیدکرد که نادرعلی با چه امید، استقامت و پایداری عجیبی از افشای اسرار سازمان و معرفی یاران خود داری کرده است. اهمیت این اسناد زمانی برجسته تر می نماید که کسی درموقعیت نادرعلی ( به حیث عضو ارشد سازمان آزادی بخش) چه بار سختی را بردوش کشیده است.

نادرعلی پویا درآخرین رویارویی با خاد و مقامات حاکم درتحقیق و مراسم دادگاه عقب درهای بسته، همچنان استوار باقی ماند اما با جمعی دیگر از فرزندان این وطن به شهادت گاه فرستاده شد.

امید دارم که ملاحظه این اسناد و دست نوشته های نادرعلی، روح نسل تازه ای را برای حراست از افغانستان و انسان این سرزمین همچون دریایی به حرکت دربیاورد؛ چیزی که نادرعلی ها آرزو داشتند.

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵۶       سال        هفتم              عقرب/قوس     ۱۳٩٠     خورشیدی         ۱۶ نومبر ٢٠۱۱