کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فردا جلسه داریم

گزینهء طنز

از احسان الله سلام

 

 

شناسنامه:


نام کتاب: فردا جلسه داریم
نویسنده: احسان الله سلام
شماره گان: یکهزار جلد
ناشر: آوانماء

چاپ اول مطبعه میوند، کابل ـ افغانستان

 

 

جناب احسان الله سلام، از نویسنده های شناخته شده ی کشور مان اند. به کار هنری شان از سالیان دور آشنا هستم. از فرآورد هنری این اندیشمند نه تنها لذت برده ام بل برای زنده گانی نیز آموخته و اندوخته ام.

گزینهء حاضر، شامل بیشتر از چهل طنز در یک صدونود صفحه  میباشد. هر طنز  برای طنز بعدی با پیشکش یک کارتون دلپذیر، خوش آمدید میگوید.
 

طنزها بر ناهنجاری های اجتماعی، دشواری های مردم و ناپسنده گی ها جامعهء ما روشنی می اندازند و با خلق خنده ها اشک های پهنانی را هویدا میسازند.

کارتون ها از هنرمند چیره دست جناب هژبر شینواری میباشند، که درونمایه های طنز را مراعات کرده اند.

آنچه درین مجموعه ستایشم را با خود نداشت همانا، سهل انگاری در چاپ و تایپ آنست. میشد که با صرف وقت بیشتر، خوبی های طنزنویسی جناب احسان الله سلام و باریکی های کارتون جناب هژبر را همراهی میکرد.


ایکاش این گزینه را مقدمه ای در آغاز سخن می بود! ایکاش روشن میشد که کی از جمع کارهای طنز نویسی نویسنده، طنز های مندرج در کتاب را انتخاب کرده است!
ولی این اثر نویسنده نیز مانند سایر کارهای شان جالب، ارزشمند و خواندنی است.

برای جناب احسان الله سلام، سلام و درود می فرستم. عمری شان دراز و قلم شان پُربار بادا.

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٩                       سال دوم                           نومبر ٢٠٠٦