کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیر دبستان بدخشان

جمشید شعله
به کوشش فضل الرحمن فاضل

 

 

 

شناسنامه:
نام کتاب: سیر دبستان بدخشان
نویسنده: شادروان جمشید شعله
به کوشش: فضل الرحمن فاضل
چاپ: بنگاه انتشارات میوند کابل ـ افغانستان

 

سیر دبستان بدخشان برگ فرهنگییست از شاعر ژرفنگر شادروان جمشید شعله، که در عرصه تاریخنگاری و کارهای فرهنگی نیز چهره یی شناخته  میباشند.

این رسالهء با محتوای  ارزشمند در قطع و صحافت زیبا، در برگیرنده مطالب ذیل است:

  • پیشگفتار از چکامهء دلنشین جناب فضل الرحمن فاضل

  • مختصر سوانح شادروان جمشید شعله

  • جمشید شعله مردی آراسته با صد هنر

  • پرتوی بر زوایای زندگی و آثار و افکار نویسنده

  • دانشننامهء ادب فارسی

  • سید محمد دهقان

  • سیر دبستان بدخشان

این رساله میتواند آگاهی همه جانبه را  برای خوانده ناآشنا با کارهای شعله، تقدیم بدارد.
کوشش جناب فاضل در کار به قیام رسیدن بازتابی افکار و آثار شادروان جمشید شعله ستودنی است که از یاری بیدریغ فرزند نویسنده، جناب داکتر جمراد جمشید بهره مند بوده است.

 

به امید پیروزی ها و سرفرازی های مزید شان

 

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣۶                         سال دوم                               اکتوبر ٢٠٠٦