کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرود: جاويد اختر

آواز: جگجيت سنگهـ

 

برگردان: صبورالله سياه سنگ

hajarulaswad@yahoo.com

 

 

 

اگر مي آيي، براي واپس رفتن ميا

تنها براي احسان فزودن ميا

 

آرزوها را بر فراز مژگان آراسته ام

هزاران شمع اميد را در دل افروخته ام

براي فروکشتن اينهمه آتش ميا

 

اگر مي آيي، براي واپس رفتن ميا

تنها براي احسان فزودن ميا

 

زنجيرها ميتوانند در کوره عشق آب شوند

سرنوشتهاي دلدادگان ميتوانند دگرگون شوند

براي گفتن اينکه "من هم ناگزيريهايي دارم" ميا

 

اگر مي آيي، براي واپس رفتن ميا

تنها براي احسان فزودن ميا

 

اگر هيچ دوستم داري، بيا

اگر هواي ديدنم وادارت ميسازد، بيا

وگر براي به جا آوردن "رسم زمانه" باشد، ميا

 

اگر مي آيي، براي واپس رفتن ميا

تنها براي احسان فزودن ميا

 

[][]

 

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣۵                          سال دوم                               سپتامبر ٢٠٠٦