کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادري

 

 

آيه هاي منسوخ

- داد خواستي در برابر تاريخ -

 

 

 

روز گاري كه جوان بودم و هنوز در دانشگاه كابل درس مي خواندم نمي دانم روزي از كدام بساط كتاب فروشي كابل بود كه كتابي خريدم زير نام «ويتنام سرزمين نفرين شده».

بعد تر در همان سال ها كتاب ديگري خريدم كه «ويتنام از مقاومت تا پيروزي» نام داشت.

«مهپري»، «يك ويتكنگ يك مليون دلار» و «در ويتنام هميشه باران نمي بارد» را قبلاً خوانده بودم و به هيمن گونه «تاريخ ويتنام » را .

حالا در ارتباط به چندي و چوني اين كتاب ها نمي خواهم چيزي بگويم؛ ولي هر چه كه بودند من با خواندن آن ها خود را هميشه در ميان آن شالي زار ها مي يافتم و از ميان نيزاران بلند مي گذشتم. فكر مي كردم خداوند ملت ويتنام را براي آن آفريده است تا جهانيان را درس مقاومت و پيروزي بدهد.

 

شايد مقايسهء افغانستان در بيست سال گذشته با وضعيت ويتنام در سال هاي مقاومت نتايج كمتر همگوني به بار آورد؛ ولي نمي دانم چرا در يك جهت چنين مقايسه يي در ذهن من هميشه وجود داشته است. دست كم وضعيت افغانستان هميشه مرا به ياد آن سال هاي ويتنام انداخته است. هميشه انديشيده ام آيا روزي نويسنده يي خواهد نوشت:

«افغانستان سرزمين نفرين شده» و يا هم كتابي در قفسه هاي كتاب فروشي هاي جهان زير نام «افغانستان از مقاوت تا پيروزي» نگاه خواننده يي را به سوي خود جلب خواهد كرد؟‌

 

به خاطر دارم كه تازه از دانشگاه كابل فارغ شده بودم و در ليسه عالي حبيبيه در شهر كابل آموزگار بودم. مساله يي در زنده گي من پيش آمده بود و براي پدر نامه يي نوشتم همه اش از سر دلتنگي.

وقتي نامهء پدر برايم رسيد با سر زنشي نوشته بود ((مگر نميداني كه ويتنامي ها بيست سال مبارزه كردند تا آن كه به پيروزي رسيدند. انسان به هيچ هدفي نخواهد رسيد اگر صبري در دل نداشته باشد)).

 

تعجب كردم كه پدر چگونه يكي و يك بار سياسي شده است. پدري كه جز روياندن گندم و نهال شاندن كنار جويبار ها و سر سبز كردن باغ ها كمال ديگري ندارد و مطالعه اش از قصص الانبيا و امير حمزه آن سو تر نمي رود.

پدر هيچوقت سياسي نبوده است؛ بل اين عظمت مقاومت ملت ويتنام بود كه تا در دور دستترين دهكده هاي افغانستان نيز راه زده بود.

آن سال ها تازه ويتناميها بزرگترين ابر قدرت جهان ايالات متحده امريكا را شكست داده و از سرزمين خويش بيرون رانده بودند؛ مگر در افغانستان چنين نشده است؟ به گمان من چنين شده است.

 

با اين حال پرسشي كه در ذهن انسان به وجود مي آيد اين است كه آيا پدري در يكي از دهكده هاي دور دست ويتنام يا كشور ديگري براي فرزند درس خواندهء خود خواهد نوشت مگر نمي داني كه مردم افغانستان بيست سال جنگيدند تا اين كه به پيروزي رسيدند.

به يقين كه چنين نيست. آن چيزي را كه مردم افغانستان به دست آورده بود حالا ديگر چنان خاتم حضرت سليمان در دست شيطان شده است.

 

شايد يكي دوسال پيش بود كه شعري شنيدم از راديو بي بي سي زير نام ((آيه هاي منسوخ)) از بانوي سخنور كريمه ويدا. بعد هم بخت ياري كرد و آيه هاي منسوخ را خواندم و خواندم و هر بار لذتي بردم آميخته با درد.

با خود فكر كردم كه اين شعر همان كتاب ذهني من است زير نام افغانستان سرزمين نفرين شده كه كريمه ويدا شاعر عزيز در آن سوي اوقيانوس ها آن را نوشته است.

 

آيه هاي منسوخ روزنه يي نيست كه شاعر در برابر ما گشوده است تا در كنار آن بنشينيم و بعد پياله چايي يا قهوه يي يا چيز ديگري سر بكشيم و در چشم انداز آن واقعيت هاي سرخ و سبز و خاطره هاي تلخ و شيرين و به همين گونه رويداد هاي خوش آينده و نا خوش آينده بيست و اند سال گذشته در افغانستان را تماشا كنيم. به گمان من اين شعر خود همين سال هاي مصيبت و تجاوز است كه در برابر ما مي ايستد و ما را در خود جذب مي كند و با خود مي برد.

 

نمي دانم گاهي فراز بلند يي و يا هم فراز پلي ايستاده و به موجهاي توفاني در ياي خشمگيني نگاه كرده ايد و بعد از تصور سقوط در كام موجهاي ياغي به خود لرزيده ايد و هر اسناك به پشت سر خود نگاه كرده ايد كه مبادا كسي مي خواهد شما را در كام موجها هل بدهد.

در آيه هاي منسوخ همين كه خواننده نخستين سطر ها را مي خواند ديگر در كام موج ها فرو افتاده است. مثل آن است كه نخستين سطر ها وظيفه دارند تا ما را در كام موج ها هل بدهند.

اين سطر ها همان كسي است كه پشت سر ما ايستاده است تا همين كه چشم ما به دريا افتاد ما را به كام موج ها رها كند.

نفرين سرنوشتت را

كدامين دست رقم زد

اي خاك خاكسار

كه واژهء بخت را در آن

شمايل سياه گون افتاده است

كدامين پاداش نيكو كاران را

كه تن هزار پاره ات را

مرغان لاشخوار بسيار

به كمين نشسته اند

و اسقاطيان

جنازه ات را

فرحت ديدار مي كشند...

وقتي نخستين سطر هاي شعر را ميخواني ديگر اين شعر است كه چنان دريايي تو را با خود مي برد. و هر موج تو را با بوي و رنگ مصيبت تازه يي اشنا مي كند. آن گاه در مي يابي كه چه در ياي آتشيني از وجب وجب اين سرزمين گذشته است.

اين شعر اگر در يك جهت تاريخ است در جهت ديگر سفري است در تاريخ. البته نه در درازاي تاريخ؛ بل در يك مقطع تاريخ. شاعر مرحلهء معيني از تاريخ را در نظر دارد. مرحله يي كه مصيبت آن را روي شانه هايش حمل كرده است.

آيه هاي منسوخ كيفر خواستي است در برابر حكومت هاي دست نشانده و حكومت مجاهدين. در اين شعر پس از نخستين سطر ها كه خواننده را از حاشيه به متن مي راند به اين نقطه گروهي مي رسيم :

ماه در ابتداي مدار خويش

خاكستر شد

و خورشيد

آتش پراگندهء انفجاري گرديد

رها شده در سر گرداني بي انتها...

 

آن هاي كه در دهكده ها زيسته اند مي دانند كه شگفتن ماه از پشت قله ها در يك شمام تاريك چه نعمت بزرگي خداونديست.

ماه مي بر آيد و دهكده روشن مي شود و چه خانواده هاي كه غير از روشني ماه چراغ ديگري ندارند. ولي اين ماهي كه قرار است در افغانستان طلوع كند و يا اين ماهي كه در نخستين لحظه هاي طلوع يا به گفتهء شاعر در ابتداي مدار خويش خاكستر شده است. اميد هاي مردم است كه به تاريكي پيوسته است.

مهتاب كه در ابتداي مدار خويش قرار مي گيرد يعني مرحلهء تازه يي آغاز مي شود. ماه نو و روز گار نوي شروع مي شود.

 

با دريغ اين مهتاب چنان دولت مستعجلي خوش مي درخشد؛ ولي در نخستين نفس خاكستر مي شود. اين مهتاب كه در ابتداي مدار خويش قرار مي گيرد اشاره يي است به ختم نظام هاي دوران اشغال. مهتاب و خورشيد مي تواند نماد هاي پيروزي و اميد بوده باشند؛ ولي يكي خاكستر شده است و ديگري در سر گرداني بي انتهاي خود منفجر مي شود.

خورشيد مركزيت خود را از دست ميدهد و اين خورشيد مي تواند نماد كشور بوده باشد كه ديگر نمي شود در آن به زنده گي آرام دست يافت. خورشيد كه مركزيت خود را از دست مي دهد به اين مفهوم نيز است كه سر چشمهء زنده گي زير سوال رفته است و چنين است كه آواره گي هاي كتله يي مردم آغاز مي شود.

ويدا مي خواهد بگويد كه چشم انتظاران روشنايي تنها به روشنايي و اميدي نرسيدند؛ بلكه دلشكسته از ظلمتي به ظلمت ديگر پناه بردند.

 

بر داشت من چنين است كه شاعر آيه هاي منسوخ در اين چند سطر كوتاه ناكامي انقلاب اسلامي را بيان كرده است.

ظاهراً انقلاب اسلامي در افغانستان به پيروزي رسيد. ماه در ابتداي مدار خويش قرار گرفت و خورشيد آمادهء طلوع دو باره در آسمان تازه يي گرديد؛ ولي چنين نشد.

 

اين روز ها نوشته هاي زيادي در ارتباط به اشتباهات حكومت مجاهدين و ناكامي انقلاب اسلامي انتشار مي يابد؛ ولي شاعر آيه هاي منسوخ مي خواهد بگويد كه انقلاب اسلامي همان روزي كه پيروز مندانه وارد كابل گرديد در همان نخستين لحظه ها ناكام شده بود و در چند سال ديگر فقط دست و پا زده است.

ناكامي انقلاب اسلامي خود دوراني از مصيبت هاي تازه ييست كه در زنده گي كشور آغاز گرديد . تاريكي همه جا مستولي مي شود و اهريمن كه مي تواند نماد جنگ باشد بر فراز شهر سايه مي گستراند.

 

بعد سطر هاي ديگري شعر پله پله ما را به اوج مصيبت نزديك مي كند. شايد بهتر باشد بگويم كه سطر هاي بعدي شعر ما را لحظه به لحظه به تك چاهساري بد بختي جنگ مصيبت و ويراني مي كشاند. چاهساري كه جاي آب از منفذ هاي آن خون جاريست و فضاي آن را گاز هاي كشنده يي پر كرده است.

در چنين شرايطي اين مرگ است كه بر زنده گي و اميد حكم مي راند.

 

باغ ها در سبزي خويش پژمردند

رود ها در مستي شان

گند مزار ها در جوشش نطفه هاشان

و آب ها

در زلاليت آبي خويش خشكيدند

لبان پنجره

از كلام وحي

خالي ماند

و دهان باد

بوي مرگ و كافور آورد...

 

كريمه ويدا در اين سفر خونين خواننده را ازچنان دالانهاي پيچ در پيچ مصيبت هاي رنگارنگ مي گذراند که او در هر گام پاره هاي از هستي بر باد رفتهء خود را تماشا مي كند.

در پيچ و خمهاي يكي از اين دالان هاست كه مي بينيم زنان در اين سال ها مصيبت چندين قيمته يي بردوش کشيده اند .

ميدان ها كه همان كشتارگاه هاي گروهي و همان خطوط اول جنگ است پيوسته از مردان پر و خالي مي شوند؛ آنان هستي خود را از دست مي دهند ، زنان و دختر جوان در چار ديوار خانه ها نيز چنين مي شوند . از دست دادن شوهر، فرزند و وابسته گان ديگر براي يک زن مي تواند مفهوم بربادي او را نيز داشته باشد . اين تنها مصيبت زنان افغانستان در اين سالها نيست که شمار چشمگير آنان ناگزير از آن بودند تا گردونهء زنده گي را به تنهايي به پيش برانند ؛ بلکه مصيبت بزرگ اين است كه جنگ، رسم شيطاني تجاوز جنسي را نيز با خود به ميدان آورده است.

زن كه هميشه عاشق زيبايي خود است شايد در اين سال زيبايي براي دختران و زنان افغانستان ميايهء نگراني هميشه گي بوده است.

 

دوشيزه گان

در سياه سار زير زميني ها

مدفون كردند

زيبايي هاي شان را

و زنان در حسرت جفت هاي شان

در مانده و تنها پير شدند

 

در سطر هاي بعدي كه در پي مي آيد كريمه ويدا از نا اميديي مي گويد كه چنان بيماري واگيري تمام جامعه را فرا گرفته است.

مردم ديگر به رهبران خود اعتماد ندارند و همه چيز بر خلاف انتظار و ارونه شده است.

 

انتظار در بستر فردا و فردا ها

پوست انداخت

و عصاي معجزه را

مار هاي ترديد

خوردند

شياطين بر گزيده

با كتيبه هاي برنده در دست هاي شان به نگهباني گله شتافتند

و نوميدي جاي خالي ايمان را پر كرد

 

باري يكي از زنان بد بخت كابل كه به پشاور آواره شده بود حكايت مي كرد كه چگونه راكتي در خانه اش فرود آمد و انفجار آن را كت شوهرش را كه در وسط حويلي بوده به گو شت پاره هايي بدل كرد. آن زن مي گفت كه پاره هاي گوشت و استخوان شوهرم را از چهار گوشهء حويلي گرد آوردم و بعد بر آن استخوان پاره هاي گوشت آلود نماز كردند و در يكي از گوشه هاي حويلي به خاكش سپردند.

كريمه ويدا نيز قدم به قدم استخوان پاره هاي مصيبت مردم خود را از كوچه ها و خيابان هاي خون آلود تاريخ گرد آوري كرده است. او پس از گرد آوري جز به جز اين همه مصيبت گسترده به اين گليت مي رسد كه در اين سال ها مصيبت مردم درد ناكتر از مصيبت دوراني بوده است كه جهان گشاي ويرانگر چنگيز خان شهر به شهر و ده به ده در اين سرزمين تخم مرگ و ويراني پاشيده بود.

چنان كه چنگيزيان در گور

گردن به سپيد رويي بر افراشتند

و داغداران تاريخ را

افسانه پنداشتند....

 

نهايتاً كريمه ويدا دراين شعر مي خواهد براي خواننده نوع هشياري تاريخي بدهد. هر چند او مي داند كه مردم ديگر قربانياني بيش نيستند با اين حال او از اين قربانيان مي خواهد تا چشم هاي شان را با سرمهء بينايي روشن كنند. دشمن خود را بشناسند و حقيقت را در يابند.

 

آه اي قربانيان معصوم

پيش از آن كه چشم بسته

به قربان گاهت بر فرستند

از سرمهء بينايي

چشم روشن دار

و بدان

آن كه به مهرباني دست به سوي تو مي يازد

نجات دهنده ييست

كه خنجر در آستين دارد...

 

شعر در پايان نوعي زبان طنز آلود پيدا مي كند و از فاتحاني سخن به ميان مي آيد كه خود آزاده نيستند. هر چند آن بي عدالتي پيشين از ميان بر داشته شده است ؛ ولي عدالتي و آزاده گيي در ميان نيست.

فاتحان تازه شكست خود را نيز با خود آورده ند و به نام داد بر مسند بيداد نشسته اند.

 

شاهان هفته گي و ماه

با قباي مند رس ديرين

بار ديگر

بيداد را بر مسند داد

بر نشسته اند...ََ

 

مي شود گفت كه آيه هاي منسوخ نهايتا به نقطهء بر مي گردد كه از همان جا آغاز شده است.

كريمه ويدا با استفاده از چند سطر در آغاز شعر تصاويري ارايه مي كند كه مي تواند خواننده را با ابعاد گستردهء مصيبت كشور آشنا كند.

فاتحان جديد هر چند از متن اين مصيبت عبور كرده اندر ؛ ولي در آغاز حاكميت آن ها ماهتابي كه از پشت قله ها سر به در آورده است نه تنها به خاكستر بدل مي شود ؛ بل مصيبت ديگر اين كه خورشيد نيز در سر گرداني به انتهاي خود منفجر مي شود.

و بدين گونه مصيبت و بد بختي تكرار خونين خود را در شكل وشيوهء ديگري آن ادامه مي دهد.

چنين است كه كريمه در پايان اين سفر تاريخي به اين نتيجه رسيده است كه در اين سال تنها اين گنديده گي تاريخ است كه آماس كرده است.

آن گاه

برگي بر ضخامت گنديدهء تاريخ

افزوده شد

و شهر در ذهن متعفن عصر

 فرو رفت.

 

 

مارچ دوهزار و دو

شهر پشاور پاکستان

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٣                          سال دوم                               اگست/ سپتامبر ٢٠٠٦