کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاطرات ظفر حسن آبیک

 

 

افغانستان از سلطنت امیر حبیب الله خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان

چاپ دوم با ویرایش، اضافات جدید و عکس های جالب تاریخی

ترجمه و تحشیه: فضل الرحمن فاضل 

 

شناسنامه:
نویسنده: ظفر حسن آبیک

زبان متن: اردو (آب بیتی) خاطرات

برگردان: فضل الرحمن فاضل

چاپ: بنگاه انتشارات میوند ـ کتابخانهء سیا

تاریخ چاپ: ثور 1383 هجری خورشیدی کابل ـ افغانستان

 

 

کتاب « آب بیتی» یا خاطرات ظفر حسن آبیک در وقفه های زیاد مورد استفادهء اهل تحقیق و پژوهش بوده است. باری اسم کتاب از روی اشتباه " شما رفتید" نیز برگردان شده بود، که درست نیست.

 

 

سالها پیش من ترجمه فارسی این کتاب را که از سوی دانشمند  آقای فضل الرحمن فاضل همت یافته بود، خوانده بودم که نویسنده و برگردان کتاب هر دو را در مقام تحسین و تبجیل یافتم. اکنون چاپ دوم همان کتاب را در دست داریم با افزونی های سودمند و با ارزش.

 

کتاب در برگیرندهء خاطرات و حوادث است که نویسنده در روند سفرش از هندبریتانوی به افغانستان، نگاشته است. و میشود که برای اثبات ادعا های تاریخی همان برش زمان به آن چشم انداخت و حقیقت را جست.

 

جناب فاضل نویسنده شناخته شده ای کشور با تسلط بر زبان اردو برگردان فصیح آن اثر تاریخی را برای خواننده گان و علاقه مندان تاریخ و ادب فارسی پیشکش داشته اند، که بیانگر ذوق بر پیشینه تاریخی  و ذکاوت تاریخی شان میباشد.

 

چاپ دوم تقریظ های از خامه هایی فرهنگیان کشور چون پوهنوال خالق رشید، داکتر روان فرهادی، داکتر عنایت الله شهرانی و پوهاند رسول رهین مسوول مجلهء وزین آریانای بیرون مرزی را همراه دارد که حاوی ستایش کار مترجم و درونمایه اثر میباشند.

کوشش های جناب فضل  در چاپ دوم به وضاحت چهره می نمایند و خواننده با علاقه مندی تمام این کتاب ضخیم را به پایان می رساند.

 

کار انتشارات میوند، از هرجهت عالی است. چاپ نخست کتاب در سویدن به عمل آمده بود. اما چاپخانه میوند با امکانات محدود توانسته است رقابت نیک و سالم را به چالش گذارد.

 

برای فاضل گرامی جناب فضل الرحمن فاضل بهروزی و پیروزی های مزید استدعا می نمایم و توجه اهل کار در عرصه تاریخ و پژوهش را بر این اثر نیک معطوف میدارم.

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٣                          سال دوم                               اگست/ سپتامبر ٢٠٠٦