کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

نادیه فضل

 

 

مرثيه ء برای روشنی

شکست روشنی گلبانگ آرزو ها رفت

صراحت چمن و عطر باغ گلها رفت

به شانه های شبان سر گذاشته ام دردا

چراغ نقره يی ديده ها و دلها رفت

تمام معنی معصوميت ، تمام صفا

حضور صادق صبح، در طلسم شبها رفت

ستاره ها مه و دريای باغ و سبزستان

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٣                          سال دوم                               اگست ٢٠٠٦