نادیه فضل

 

 

رنگين کمان صبح

 

 

 

يک منظره سخاوت دريايی نازنين

آيينه ،  روشنايی   رويايی  نازنين

در پنجه های آبيی درياچه ی  سحر

نيلوفر    سپيد     فريبايی    نازنين

لبخند  دلنواز  چمن ،   روح  آبشار

رنگين کمان صبح   تمنايی  نازنين

يک تکه ماه ، هزار بهار ستاره بار

در امتداد  جاده ی  فردايی   نازنين

سبز  خيال   ديدن   و  بوييدن   ترا

پرواز کرده ام ـ چه دلارايی نازنين

آهنگ   آسمانيی   پر   های   آفتاب

شعر صفای   ديده ی دنيايی نازنين

حس لطيف تازه گی، نبض شگفتنی

ديوان  عاشقانه غزل  هايی  نازنين

مثل هوا  و آب  و   سلام   سپيده ها

يک آشنای خوب به  دلهايی  نازنين 

 

*********

بالا

دروازهً کابل

سال دوم          شمارهً ٢٤         مارچ 2006