ړ

 

 

   ې ځ ې ې ې ΁ ښ ې ړې .

         . ښ څ . ې  ځ ې ΁ ڼ ې ! ټ ځ ې ږ. ړ ې ښ ѐ ږ ې ې ې ΁ ړ ې ې   ۍ ې ټې ې ټјې ړې   ټې -- . ې ې ې ې ټ ې ΁ څ ځ ې ټ ځ ټږ.

     ې ځ ټ   ځ ټ څѐ ې  ځ ې ږ ځ ړۍ ښې ځ . څ ې څ ې ډ ǁǎ ړ. (( ړ .)) ې څ څې ې ځ ې ډډ ځ. ښې ې ې ې ښې .

      ړ ې ږ ې ړ ̐ړ ړځ ډ ې ǐځ:

     ښ ې ې . څ ې څ ې . ڼ ې څ څ څ ځ ې ې () () () ې . ϡ ǁ ǡړ ځې ځې څ ې ې ې ې ԁړ ې څ ږ.

       ԘӁ ǎۍ ې :

      (( ډ ې ې ږ څ !))

 

       ړ څ ې ې ۍ ј څ څ څ ې ې څ ړ . ځ ښ څ ې ې ې ǡ ړښ ϡ ǡ څ ې څ ږ ړې څ څ ې ټ ې ې ې ښ ې ږ څ ړ!ځ ې ړ ې ې ې ϡ ړ. ړ ړ ړ.

       ώ ډ ѐ څ ۍ ڼ څ ږ ΁ ې ړ ړ .

       ې څ ΁ ړ ې ڼ څ ΁ ښ ѐ ږ ې ې ې Ӂ Θې ې ΁ ͘ ͘ ې () ې Ӂ. ې ΁ ړ ΁ ړ ټې ړ ې ې ې ʡ ډې ړ ې ځ ې ې ې ې ډ ړ ې ې ې .

        (( ې . څ Ә ʡ ӡ Șʡ ې ې ې ې ǘ ј ړې.))

       ښ ې ې ږږ ې ټږ. ΁ ټ ړې ې  څ ړې ټ ې ΁ ې ΁ ې ځې Ϙې ώ څ ځ ې ځې ѡ ϡ ӡ ԘӁѡ ǘ ѡ ݘ ѡ ј څ څ ځ ږ. ǘ. ځ څ ј ( ) ځ с.ۍ ړ ځ ې ې ې . ځځ ځې ړښ ې ښ ۍ ښ ځ. ړ . ځ ځې ړ ј. ځ ې ڼ ې ې ډ ځ ښʡ ړ . څ ې ې ! ې эې ړ ԁړ ړ. ځ ې ې . ې ږ څ ې ځ ړ. څ ې ړ ې ښ څ ډږ.

      ٣٨٠ ې ې ې ښ . ј ې ې ې ږ ډ ړ ړ څ   ړ ډ ړ.

      ږ졘 ې ړې . ې ې . ې ې ې ې эǁ ǁ ې ې ژ ښ.

     (( ݘ ې ې ѐې ԁړ ړۍ ې ږ ې ې ې څ ې ځ ږ ې ې ږ ې ږ ې ې    ...))

       ݘ ډ Ǎې ј ې ۍ јړ ټ ې ړې ې ږ ځ ږ ǘ څ ږ ړۍ ې Ӂ ǁ ې ړ .

       ې څ ې څ ΁ ړ ӿ

       ځ ې ړډ ј ږ ǁ ړې ړ څ ږ ј ې ږ ې ښږ ږ ړ ݘј څ څ ې ړ ځ ښ ԁړ ې ځ. ډ ې ږ ښ ې ې ړې ! ږ !

څ ې ږ ې ډ ې څѐ ې ǡ ځې   څ ږ ڼې ړۍ ې ږ ј ې ښ . ΁ څ ږƿ ې ې ږ ې ې ې .ږ ړ ړۍ ړۍ Ґ ! ږ ρ ې ښ ې ځ! ǘړ ې (ږ) () Ϙې ې јړ ې ځ ځ ډې јړ. Ϙې . ! ې ړ ټ .

       ې ې ټ ځ ې ږ ښ ې ږ ې ږ ړ ې څ ې - ږ ې ې . ډ. ې ΁ .

 

       څ ې ټ ǁ ړ ǁ ǐ ѡ ǁ ې ݘ ǎ ې :(( ښ ې .))

 

      ѡ ځې ((ѐ )) ځ ې ې ې ې ې ې ǘ ې ǘړې јړې ږ !

      ǐ ې ې ې ې ې ځ ې ǘ ږ ې ښ .))  ٢٣ ڼ

 

      څ ǎ ӡ ۍ (()) ې ې ډ ې ΁ ړې ې څ ( ډ) ( ΁ ) ټ ǁǡ ǐ ښ ې ښ Ԙǘ ۍ څ ې ږ ǁې .

 

      ( ې ) ې ښ ړې ې ې ښ ډ ې ړ ځ ښ ښ ې ې څ څ ځ ې ې ј ј څ ښ ǘ ΁ې ې :

        ې ږ ې ΁ ې څ ښ ې ͘ ې ې ې څګ ټ ې ΁ ټ .

      ږ Θې . ځ ϡ ʡ څ ځ ѡ څ . ڼ ѡ ѡ ȡ ѡ ѐ.. .

      ې ړۍ ږ ړۍ ې (ې ې ې ږ  ې ږ ځۍ ې ې څ ړ ۍ ) ږ ې ې Ϙې ړ ږ ې څې ښې ې ځې ځې . ې څ ې ړ.

 

ږ ې ږې ې ږ ې ږ ې ې ې ې ې ښې ړ ږ ړۍ јړ.

          ې  ږ ږ Ϙ ږ  ړ ږ ԁړ.

         ې ې ځ څ ! ې ړ ږ ې ځ .

         ې   ږ ې ǎ ډ څ ې ګ ј ې ټې ې ځې ې ې ې ΁ې ې ԁړې ې . ې ښ ې ݘ ډ ΁ ې . - ې ټ ټ . ې Ǎ ǁ ǁ ې ԘӁѡ Ә ѡ ѡ ӡ ݡ ʡ ϡ 䐡 ǘѡ Șʡ Ә ѡ ѐ ѡ ӡ١ ј ځ ږ.

 

     ې ټ ځ ړ ځ ې څ ې ې ښ . ې څ ږ:

       ټ ǐ ې ې ځ ې ١٣٤ ې ١٣٥ې ڼې ځ ې څ ې .

       څ ݘ ډ ښ څ ڼ ې ې ۍ ю څ ډې ې ې ݘ ې ! :

      (( ڼ ې ړ ړ  ې څ ڼ ې ې ښې.)) څ ې ݘѡ ڼ ښ ! !

          ې (( ځ ې څ ې ړ ې ۍ ړ.))

        "   څ ړ څ څ ځ ې ې څ څ ځ .

 

         ۍ ړۍ ې ې ې ې ځړږ ځ ϡ ʡ ې ځې ې ې ړې ځ ښ ځ ې   څ ې ۍ ǘ ې ې с ې ј ښ ځ ړ ځ ѡ ې ې ږ ې Ә ې ځǘ ې ǐۍ ړ јҡ ې څ ې ړ ǁ .

        ږ ј . ې ۍ ې ړ ې ډ ړ .

:

(( ړ   !))

      ې .

:

     (( ې ې  ړې ې ې  Ǎ ړ.))

 

         Ϙ : څ څ ې ګ ځ ډ څ .

      ړ ې ړ ې څ ډ ړ ړې څ ږ ې ړ ړ ې ې ې. - ې ډ ې ١ ӡ јҡ ӡ ډ ۍ ې ښ ې ې ҡ ې ې څ䐡 ډې ې ې ѐ ښ ې ځ.

 

           ΁ې ځې ې - ځ ځ ې څ ښ ړې ې ې . ږ ې ј ې ږ ې ځ Ӂ څ ǁǡ . ځ ځ ې ې ړې .څ ǘ ې ښ ې ځ.  ږ ρځې ځ ځ ( ځ ) ړ ږ څ ۍ څټ ړ ǘ ړ.

 

        ǘ ې ΁ ځ (( )) ې ړې. ǘ ې ΁ јټ ړړ . ړ :

       (( ښ ۍ څ ې ۍ ړ.))

        (( ۍ ږ ې .))

        (( ( څ) ۍ ΁ څ Ǎې .))

        (( ړ څ.))

      (( څ ې ې ې . Ǎې څ ړ .))

       ǘ ې ې ې ځ . ԁړ !

      ǘ ې ې Ǎۍ ې ږ ځړ ې ١٨٢٦ ې ځ څ ږ. ې ١٨٩٨ ې ړ ړې.

      ΁ې ې

      ړ     ې ړ ځ ځ ΁ ځ ǐځ ږ ۍ:

      (( ږ ې ې ې ړۍ ځ .. څ ې څ ځې ... Ә ړې ې ې ړ ځ ј ... ې Ԙ ѐې ې څ ږې... ښې ټ ښې ې ې ښې сې ږ ړ.. ټ ې Ԙ! ټ Ӂ ѐې ې ړېӁ ږ ځ ښ ړ ښ ۍ ډ ړ ړ.. څ ړ ډ ې ړ ې ې ځ ځ ې ې ΁ ۍ ې ې ړ ې ړ.. ې ې ړې ...)) ѐ ډ. ٩١ ڼ

 

        (( ... ځ څ ټې ې ې ښ ې ښ ړې ې ۍ ې ې ې ړې ځ ... ې ې ې ۍ ډې ۍ јې ټې ډ Ǎ ټ څ ډ ڼ ډ ې Ӑټ ΁ ځ ڼ ډې ڼې ې څ ځړ ښ ې ې ړ ړ ږ ې ړې ې ...)) ۍ ې   ٣٧ ڼ

 

             څ (ې ښ ې ې ) ې ښ څ Ϙې ړې ړ ږ ې څ   ښ ې ې Θې Θې ړ ټ ې ړ . ݡټ ړښ . ې ې - ټ څ ݘѡ ۍ   ڼ ځ. ځ   څ ړږ ې ړۍ ړۍ ې ړ ښ څ ې ښې څې ې ѐ ښې сې ړې. ې ځ . ځ ځۍ  ړ Ș ړ ې ډې ې ږ ΁ې ې ې юۍ ې ې څ . ې ځ ې څ !

 

 

 

:

 

١-

٢- ١٣٧٨   

٣- ǎ ١٣٥٢

٤- ۍ ١٣٨٣

٥- ѐ ډ ١٣٧٩

٦- ǘ ١٣٥٣

 

*********

          ٢٤         э 2006