کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیینهء فریاد

دفتر شعر

 

 

 

شناسنامه:
نام کتاب: آیینهء فریاد
شاعر: سید عبدالواحد

چاپ اول دلو سال ۱۳۸۵ مطبعه طباعتی و صنعتی احمد ـ کابل
تیراژ: پنجصد نسخه

ناشر: خود شاعر

 

 

 

دفتر شعر « آیینهء فریاد » سی و هشت عنوان شعر شاعر گرامی حضرت سید عبدالواحد را در بردارد که حاوی برداشت های شاعر از ماحولش و فرقت وطن و وطنداران میباشند.

 

منیر سپاس فرزند رشید شاعر، در سخن نخست عرض حال کرده می افزاید  که: « جدایی عزیزان خانواده و بعد تبعید و مهاجرت و دوری از وطن، عشق به میهن عقیده به عرفان و ایمان به خداوند (ج) همه و همه سوژه های اند که پدرم شاعر این دفتر را به سرودن این اشعار واداشته است.»

 

دفتر شعر آیینهء فریاد، مُهر بازنگری استاد والا اندیش جناب داکتر لطیف ناظمی را در پیشانی دارد، لذا کابل ناتهـ، به این مختصر بسنده میدارد.

 

صحتمندی و سرفرازی های مزید برای جناب سید عبدالواحد، آرزو میدارم.

 

 

 

 

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٥                   سال دوم                       مارچ۲۰۰۷