ܡ Kabulnath


Deutsch
 
 
 
Ә
ډ ȡ
  ټګ ې
 

 Ϙ -

 

 

ڼې ١٣٨٧ ۍ ې ګڼ ې ې ړې ې ې ې ړې ې ڼې ʘړ ښ   ې ې ( ) ځ ړ ې ښ ې ګ ی ړ٠

 

ې ې څ Ԙ ې Ә ې ې ی ې ې ٠ ی ې څ ی ې ȍ ې  ې ρ ټ ې ΁ ڼ څ ډ ٠

 

ې ڼ ځ ړ ې ې ې ړ ې ډ ې ې ې Ϙ ې   ې   ړې ړ ګ ٠

ږ ګ ې Ә ږ ګ ې -ګ ګ ګړ ې ډ ΁ ۍ ې ې ٠

ښ ګ ږ ځ Ә ړ ې ګې ې ګ ѡ ې ې ٠

 

΁ǘۍ   ې ډ ږ ړی ې ړی ګ ګ ړې ٠

ګې ې ې    ځ     ې ګ ښ ې ې ښ ې ځ ټ ګ   јې ږ ې ې ې ې  ې  ږ  ګ ښ ګ ړې څ ٠

 

ږ Ә ږ ګ ګۍ ړې ې ډ ې ٠   ې ګۍ ې ګ ې ΁ ې ی ړی ٠ 䘡 ښ ې Ә ۍ ې ړ ړ ې ځ ې ځ ې ګ ΁ې ې ړ ٠

 

ې ږ Ә ډ ٠ ډǘټ ې ۍ ډǘټ ګ ګ ې ږ ۍ ې ې ډ ې ٠ ͘ ګ ې ͘ ی ې ͘ ږ ڼ ۍ ږې ې ͘ ې ی ۍ ی ٠ ې ͘ ګ ͘ ګ ړ ې ږ ډ  ی ۍ ې ٠

 

  ې ږ Ә ΁ ښ ګ ې Ә ې ی څ ې ΁ې ې ٠

 

ږ Ә ې ϡ ګҡ ʡҡ ې ډ ې ٣٠ ې ې ګړې څ ې څ ΁ ښ ړ ې ګړې ې ی ΁ ΁ ړ ٠ ې ی ښځې ې ی ټ  ې ې ې ډ ی ټ Ǎې ې ړ ې ی ې ې ټ ی ړ ΁ ې Ӂ٠

 

ې ې ې ١٥ ې ې ړ   Ә   ې څ ې ځې ې ځ ٠ ې ړ ړ٠ ډ ې ٠ ږ ډ ږ ښ ې ږ Ә ډ ګѡ ѡ ۡ ګډ ګѡ ګ  ې ٠ ی ې څ ې ډ ې ې ې UNHCR   ږ ې ډ څ ٠ ې ی ې ډ ې ΁ ږ څ ٠ ې ډ ې  ګ ې ټ ږ Ә ې ې ی ې ې   ې ږ ΁ ږ ړ ٠

 

ې ې ې ې ې ږ   Ә ې   ږ ې ټ ې ځ   ی ی ې ې ټ   ی ډ ټ ۍ ٠

 

ږ ې ې ې Ә ړې ډ   ې ړ  ړ ǘ ې ږ Ә   ګ ړ :

 

١- ې ی ځی ې ړ ځ ځ( ) ې ړ ځ ی ځی ې څ ې ی ړ ی ی ځی ی ی٠

 

٢- Ә ȍ   Ϙ ګ ې ښځ ړ څ ې ی ȍ ښې ې ې ې ې ځ ښځ ې ی    ږ ټ ږ٠

 

٣- Ә ړ ځ ځ( ) ې ی ې څ ې ډې ی ړ٠

 

٤- ی ې ټ ی Ӂ٠

 

ړ ې ΁ ی ړ ی ړ څ ΁ ټ ټ ی ږ ې ې ԁې ځې ٠ 

 

 

۸۷                           ی    ١٣٨۷  یی             ی 2009