کابل ناتهـ، KabulnathDeutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
اظهار ارادتی به مناسبت تجلیل و قدردانی
از زحمات فرهنگی و ادبی گرانقدر دکتور صبور الله سیاه سنگ !
 
هدايت الله هدايت

 

آقای ايشور داس گردانندهء باسليقه سايت خوشنام کابل ناتهـ در جمله کار های خوب وطنی، کار نيکی ديگری را نیز سازماندهی کرده که در خور ستايش فراوان است . این بار  او  ارجگذاري به  همدلان و همدردان فرهنگی و ادبی وطن داغديدهء ما افغانستان را رويدست گرفته است .

 

 از اين بابت بايد به او تبریک گفت .

 

بنده جسته وگريخته تعدادی ازنوشته ها، کاوشهای فرهنگی، نوشته های تاریخی و ادبی محترم صبور الله سياه سنگ این افغان دلسوز وطنم را اينجا و آنجا مطالعه کرده ام و تا حدودی به ژرفای نظر و باورهای  هومانیستی او پی برده ام. برداشت و انديشه های او بايد قابل ارج گزاری فراوان  باشد .

 

روی يک تصادف و آنهم بالای يک سؤتفاهم جزئی  و کاربرد يک شیوهء کمپیوتری بود که ناخود آگاه ايجاد و  باعث   ارتباط بنده با موصوف شد . تعداد انگشت شمار ايمیل های که بین ما رد وبدل گرديد، نه تنها آن سوء تفاهم رفع شد بلکه اين فرصت نيز دست داد تا  به  پاک طينتی،  و به باورهای اندیشمندانه افغاني او  که نسبت به افغان هموطن خود دارد،  بیشتر پی ببرم.

 

آقای سياه سنگ در جواب  نامهء که برایم لطف نمود یک  نکته را البته بدون ارتباط به مسئله سوء تفاهم ما  ولی مرتبط به آغاز سخن ، چنين اظهار داشت : " به نظرم افغاني که به دو زبان رسمي (پشتو و فارسي) کشور آشنايي درست در حد گفتار و نوشتار نداشته باشد، شخصيت معيوب دارد. چگونه امکان دارد افغاني به سرزمين غرب بيايد و انگليسي، فرانسوي يا جرمني بياموزد، ولي با زبان مليونها تن از همدياران خودش بيگانه باشد؟"

 

 پهنای نظر اقای سیاه سنگ  بمثابه يک افغان اندیشمند  از همین باور که بصورت مؤجز ولی با مسئولیت ابراز داشت هویدا میشود .  آن حرمتی  که او به میلیونها هموطن افغان خود که به زبان ملی و رسمی خود پشتو و دری حرف میزند، قایل است، از ورای کارهای ماندگارش و از این برداشت مسؤلانه، وطن دوستانه و مردم دوستانه او  میتواند بخوبی نمایان گردد. داشتن چنین یک احساس مسؤليتي آن مرتبت و منزلت که او برايم داشت  چند مرتبه آنرا افزایش داد.

 

 سیاه سنگ  یک اندیشمند است. خاصتاً  دراین آشفته بازار فعلی کشور که از هرسو نفرت میبارد و نفرت کشت میشود . تو گویی انسانیت و ارزش های انسانی و افغانی در اینجا بکلی مرده اند ! در تازه ترین نمونهء که ما دیدیم سر کار برد کلمه پوهنتون و دانشگاه ، سر شاروالی و شهرداری و يا سر گوجه فرنگی و بادنجان رومی  بود. صرف نظر از درست بودن و يا نبودنش چه غوغایی نبود که در این راستا براه افتيد و چه چشمهایی نبود که از حدقه بيرون آمدند و رگهای گردن بپندند . هم چنان همه شاهدند که در چنين حال و احوال زار و تحت اشغال وطن، سر کلمه افغان، افغانستانی و خراسانی کار به چی فضیحتی کشانيده شد و روشنفکران  قلم به دست ما چی پرچسپ های ناشایست و بی ادبانهء نبودند که به افتخارات و تاریخ مشترک برادران مظلوم و جنگزدهء هموطن ما حواله کردند و ياا از خامهء  قلم  خود به رشتهء  تحریردرآوردند ! آنها گویا بدینوسيله فکر کردند به رسالت انسانی و افغانی خود دست يافته اند !

 

ولی اقای سیاه سنگ عملاً نشان داد که او طور دیگر می اندیشد . او وسعت نظر بیشتری دارد و به انسان داغديده و مظلوم افغان وطن خود می اندیشد ، او چون يک افغان آگاه و رسالتمند، تمام توانایی خود را در مرهم گذاری بر زخم های این وطن که متأسفانه کم نیستند به کار میگیرند تا آنرا التیام بخشند. او از  هر مجرای که ممکن است تلاش ميکند تا رسالت قلم و اندیشه خود را در خدمت اولویت های جامعه افغانی خود به کار گیرد و برای زدودن تنش های موجود که آنهم از بیرون مايه ميگيرند، سهم داشته باشد.

 

هدف باید براستی این باشد . اولويت های وطن مان باید شناسائی شوند.  آگاهان دلسوز، افغانان متفکر با وسعت نظر و با احساس مسئولیت ملی و انسانی که دارند با حفظ اینکه  باور های شان با دیگران متفاوت باشند و با حفظ اینکه طرز ديد وقضاوت شان با ديگران فرق دارند ولی در مسائل ملی و یکپارچگی آن بايد چون آقای سیاه سنگ اندیشيد و قلم را به کار انداخت . توقع وطنی اینست که انان نیز آن  عشق و د لسوزی که  نسبت  به افغان  هموطن خود دارند ، احترام و رسالتی که نسبت به حفظ و حدت ملی و وطن داغدیده  و خون چکان خود دارند، وحدتی  که دشمنان فراونی عرصه های مختلف  آنرا هم از درون و هم از بیرون نشانه گرفته اند و  به افتخارات و حماسه ها و جانبازی های برحق فرزندان آن میتازند ، آستین بر زنند . در اعاده صلح و برادری، در تأمين وحدت و دوستی به رسم با صفای افغانی پیام خود را با مسؤلیت ملی و روحيهء انسانی به مردم داغدیده خود برساند چنانچه که آقای سیاه سنگ شیوهء این پیام رسانی را در پیش گرفته و در عملکرد روزمرهء خود آنرا عملی ميسازد .

 

درد وغم اقای سیاه سنگ با غمها و رنجهای فراوان مردم  میهن مشترکمان مان گره خورده و با علم و معرفت و احساس مسؤليت که دارد آنرا  در  باور های  نوشتاری  خود  مردانه وار  انعکاس میدهند .

بلی!

انسانهای بزرگ را با وسعت نظر اندیشمندانه و هومانیستی اش که دارد  بايد یافت و آنرا ستود . بگذار که محترم  صبور الله سیاه سنگ هم در آن زمره جایگاه خود را داشته باشد .

 

گفتار وعمل  او، به راستی او را بايد سزاوار  چنین مرتبتی بسازد . به حق که از او باید به شایستگی یاد شود  و بايد از کار های باثمر فرهنگی اش، از کار های پربار اجتماعی و هومانیستی اش و شخصیت پرعاطفه ای انسانی اش با قدردانی و ارجگذاری  تجلیل گردد  .

با تذکار این مختصرمن برای دوست اندیشمند وطن خود جناب  سیاه سنگ صاحب  طول عمر  و موفقیت های زیادی را آرزو دارم .

با احترام فراوان

هدايت الله هدايت

۱۵اگست ۲۰۰۸ - استرليا

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۷٩             سال چهـــــــــارم                   اسد    ١٣٨۷                 اگست 2008