آیینه ها دروغ نمی گویند

 

دفتر شعر

از استاد دکتر لطیف ناظمی

 

نام کتاب:  آیینه ها دروغ نمی گویند

شاعر: لطیف ناظمی

برگ آرا: مصلح سلجوقی

سال نشر: ۱۳۹۲ جای نشر المان

ناشر: انتشارات مصلح

 

 

با شادمانی زیاد هفته گذشته مجموعه ی شعری را دریافتم که در یک نگاه دل و دیده را روشن میگرداند.

در شروع این دفتری شعر، شاعر در ۱۱ شماره برخی گفتنی ها را در پیوند با شماری از سروده هایی بازتاب یافته، آورده است که خواننده ی گرانقدر به آگاهی فراگیر دست مییازد. به دنبال این یادداشت در ٩ برگه فهرست سروده ها با سرنامه ها و شماره ی برگه ها نیک چهره می نمایاند و در نفس دیگر خواننده در ۲۷۸ برگ به گونه بسیار زیبا به خواندن این سروده ها می رسد.

 

آیینه ها دروغ نمیگویند، بهترین سروده هایی استاد بزرگ ناظمی را همراه دارد و از دید من، از پیرایش چشمگیر نیز برخوردار است. کار صفحه آرایی ی جناب مصلح سلجوقیی ستایش برانگیز است. به کاربرد خط نستعلیق در سرنامه های سرودها، تایپ دقیق و نشانه های گذاری های دستور زبان این همه علاقه ی صفحه آرا را بازتاب میدهد.

 

در مورد شعر های استاد ناظمی سخن گفتن در توان این هیچمدان قلم شکسته نیست، یک سروده از سروده ی دیگر شان زیبا جلوه کرده و چسپی بر دل می زند در واقع این دفتر شعر آیینه ای است در برابر سروده های شاعر و الحق که دروغ نگفته و خوبیها، سچه گی، ستره گی و گزینش واژه های سره را برمیکشد.

 

اهالی کابل ناتهـ چاپ و نشر این دفتر شعر را حضور استاد گرامی دکتر لطیف ناظمی مبارک باد گفته عمر دراز و قلم پربار برای شان ارزو می دارد.

برای دریافت این دفتر شعر می توانید به این ایمیل در تماس شوید:

 

  Email: m.saldjuki@hotmail.de