چگونگی پیدایش و رشد
بورژوازی در افغانستان
سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان (سرخا)
 

 

نام کتاب    چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان
به ابتکار سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان (سرخا)
چاپ نخست با کیفیت گستدنر به تیراژ ۶۰ جلد
زمان چاپ جدی ۱۳۵۷ هجری خورشیدی ـ کابل

چاپ دوم خزان ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
 

 

 

این اثر صخیم و حجیم را در روزهای پسین ماه روان ترسایی نصیب بردم.

در فهرست مطالب این کتاب میخوانیم:

- در باره چاپ این کتاب و چند سخن دیگر از شادروان نسیم سیار
- سخن ناشر، پیش در آمد، مقدمهء ظهور بورژوازی ملی، پان اسلامیسم و تاثیر آن در افغانستان
- دموکراسی امانی و پیدایش طبقه بورژوازی
- سقوط دموکراسی
- افغانستان نیمه مستعمره ـ نیمه فیودال
- بورژوازی کمپرادور
- چگونگی حاکمیت قوم پشتون و مسئله پشتونستان
- روند اقتصادی تبدیل افغانستان به کشوری نیمه مستعمره ـ نیمه فیودال
- سرانجام
- ماخذ


موضوعات بالا در ۲۵۰ بر
گه های این اثر به کاوش گرفته شده اند.

 

البته چاپ دوم کتاب از کیفیت بهتر برخوردار است و در صورت لزوم برخی موضوعات در پاورقی ها توضیح بیشتر یافته اند.


چاپ و نشر کتاب را به جناب سیار و همدلان شان شادباش می گوییم.