کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

    

 
برگشت به افغانستان

 

 

 

 

 

در نمایشگاه تصاویر سابقه داران جنگ افغانستان که در موزیم منطقه شناسی تالیاتی در کرانه دریای والگا راه اندازی شده، تصاویر نو به نمایش گذاشته شده اند. انها را ولادیمیر ینیکین باشنده این شهر که تازه از افغانستان برگشته، در اختیار قرار داده است.

او در سالهای هشتاد قرن گذشته در ترکیب قطعات محدود مستقر در افغانستان در انجا قرار داشت. او دریور موتر سنگین بابری کاماز بود که محموله های نظامی را حمل میکرد. تقریباً به همه نقاط افغانستان رفت و امد مینمود. در جمله تصاویر او در یک تصویر تجلیل از سال نو در خیمه سربازان در روشنی شمع ها دیده میشود که ان را میتوان در نمایشگاه مشاهده کرد.

ولادیمیر ینکین بعد از ختم دوره خدمت سربازی بسیار ارزو داشت، تا یکبار دیگر به افغانستان برود. و بالاخره، زمانیکه چنین امکان میسر شد، او یکبار دیگر کمره عکاسی را در دست گرفت:

ولادیمیر میگوید: من عملاً همه چیز را که مشاهده مینمودم، عکاسی میکردم. من کمره ویدیویی نیز باخود داشتم و من فلم های کوچک را نیز فلمبرداری نمودم. انها را نیز میتوان در نمایشگاه مشاهده کرد. من در پنجشیر و منطقه سالنگ – در همه راه های که زمان من از انها گذشته بودم، عکاسی نمودم.

یکی از این تصاویر بدون شک توجه تماشاه چیان را بخود جلب خواهد کرد. این تصویر بنای یادگاری سرگی مالتسین – همکار و رفیق ینکین، است. او بصورت فاجعه بار هنگام نجات افغانان، بشمول اطفال کشته شد. در ان روز موتر کوچک حامل افغانان از جانبت مقابل سرگی در راه تنگ در همان جای که حالا بنای یادگاری قرار دارد، در حرکت بود. در صورت تصادم، همه مردم ملکی به دره سقوط میکردند. ولی ماتسین به شدت موتر کاماز را دور داد و با صخره کوه تصادم نمود که در نتیجه او کشته شد.

دریوران شوروی در مسیر راه اکثراً تحت اتشباری شدید قرار میگرفتند و متحمل تلفات میشدند. ولی ولادیمیر ینکین نسبت به انهایی که با ایشان می جنگید، در دل کینه ندارد. مجاهدین سابق نیز نسبت به شورویان احساس بیگانگی و تنفر نمی کنند. ولادیمیر ینکین و چند تن از همراهان لاو که تازه از افغانستان برگشته، خود به این امر معتقد شدند:

ولادیمیر میگوید، برخورد با ما نهایت خوب بود. من با مجاهدین سابق و قوماندانان جبهه انها صحبت نمودم. همه صحبت ها نهایت دوستانه بودند. افغانان با ما در مواردی کمک میکردند، وقتیکه ما از انها میخواستیم، تا به کدام جای برویم، ما را همراهی میکردند و امنیت ما را تامین مینمودند.

نمایشگاه تصاویر سابقه داران جنگ افغانستان در موزیم منطقه شناسی تالیاتی در تاریخ 13 فبروری سال 2014 گشایش یافت و به 25 مین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان وقف شده بود. در اماده نمودن ان سربازان و افسران که در فعالیت های محاربوی در افغانستان شرکت ورزیده بودند، سهم فعال گرفتند. موضوع نمایشگاه فقط به جنگ محدود نمی شود. در ان طبیعت زیبای افغانستان، باشندگان عادی کشور و لباس های ملی منعکس شده اند.

انهایی نیز بی تفاوت نماندند که نزدیکان انها در افغانستان کشته شده بودند. انها نه تنها تصاویر، بلکه نامه های که در زمان جنگ از شوهران، پسران و پدران شان دریافت کرده بودند، به نمایشگاه اورده اند.

در این نمایشگاه میتوان با خاطرات نظامیان اشنا شد که در افغانستان زمان ایفای وظیفه نموده بودند.

نمایشگاه از محبوبیت زیادی برخوردار گردیده است. تعداد بسیار زیادی مردم، نسبت به انچه که انتظار میرفت، دیدن نموده اند. از همینرو در مورد تمدید ان تا اخر سال فیصله نموده اند.
 

 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل    ۲۳۰                           سال دهم                          قوس/جدی          ۱۳۹۳ هجری  خورشیدی          ۱۶ دسمبر ۲۰۱۴