کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

۱

 
 

   

محمدالله وطندوست

    

 
خاطره‌ی ماندگار از شادروان لالا سنت رام مشهور به سنتو سرپلی

 

 

 

 

 جناب محترم آشورداس گرداننده سایت وزین کابل ناته

بی نهایت ممنونم که هر هفته از داشته های پرمحتوای سایت شما مستفید می شوم  با خرسندی یادداشتی را که در مورد یک هموطن هندو باور همدیارم تهیه نموده ام به شما می فرستم در صورتیکه لازم بدانید با نشر آن در سایت هموطناند رانیز از محتوای آن با خبر نمائید

 

چشم دیدها وبرداشت ها از سفر افغانستان

بخش هفدهم

محترم حاجی سید محمد که حیثیت کاکا را بمن دارد ضمن توضیح تاریخچه معارف سرپل در مورد شخصیت وکرکتر یکی از هموطنان هندو باور ما بنام سنتو نیز معلومات جالبی ارائه نمود که تذکر آن خالی از دلچسپی نیست.

در شصت هفتاد سال قبل در سرپل ودیگر شهر های سمت شمال برادران هندو و سیکهـ نیز همچون دیگر هموطنان زندگی می کردندواز همه حقوق شهروندی مستفید بودند. در زمره این همشهریان شخص ثروتمندی بنام سنتو وجود داشته که تا امروز نیز ریش سفیدان شهر ما بنام سنتوبای از وی یاد می کنند. این شخص انسان خیر خواه اجتماعی  خوش صحبت وخوش برخورد در میان مردم از شهرت نیک برخوردار بوده دارای دکاکین سرای ها منازل وزمین های زراعتی بوده است. طوریکه در بخش معارف نگاشته شد اولین مکتب سرپل در زمان ظاهر شاه در حویلی سنتو که در محل مندوی سابقه شهر سرپل موقعیت داشت دایر گردیده عده یی از میرزا ها وچیز فهمان سرپل در آنجا درس خوانده اند.

می گویند زمین های زراعتی سنتو در مهاجر کوچه سرپل موقعیت داشته زمانیکه مهاجرین از بخارا ودیگر نقاط ترکستان شمالی به ترکستان جنوبی ویا طوریکه در کتاب های جغرافیایی آن وقت ها ذکر شده در ترکستان افغانی منجمله به سرپل آمده اند سنتو از زمین های شخصی خود به تعدادی از مهاجرین بصورت رایگان زمین توزیع نموده که امروز آن منطقه به کوچه مهاجرین یاد می شود. بعدا مقدار دیگر زمین هایش را مردم به قیمت نازل خریداری وسرپناه اعمار نموده اند.

یکی از صفات نیک سنتو برخورد بیدون تعصب وی با مردم منجمله با روحانیون وقت بوده و متقابلا نشان دهنده عدم تعصب وتبعیض روحانیون آن زمان می باشد. محترم حاجی سید محمد توضیح نمود که سنتوی هندو با داملا عبدالرحمن شهید که درمدرسه گذرشاهان سرپل مدرس وملا امام بوده همیشه نشست وبرخواست داشته در مورد دین اسلام از داملا ی موصوف کسب معلومات می نموده است. باری داملای شهید به سنتو متذکر می شود که خیر خواهی صداقت وبر خورد انسانی اش با دیگران با آئین اسلام مطابقت کامل دارد واین اوصاف اورا دراین دنیا در میان مردم معروف ومحبوب نموده است اگر با ادای کلمه شهادت به دین اسلام مشرف شود آخرت رانیز بدست می آورد.

سنتو با خواندن این شعر حافظ

در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند  

گر تو نمی پسندی تغیر کن قضارا

 

می گویدقضا وقدر واراده خدا بوده است که او هندو باور آمده انصاف نیست که در برابر قضا وقدر قرار گیرد وبه دین اجدادی اش بی اعتنائی کند.

داملا عبدالرحمن شهید ودیگر ملاها در برابر جواب صریح وظریف سنتو خاموشی اختیار نموده دیگر این موضوع را مورد بحث قرارنداده اند.

سنتو تا اخیر حیات با عزت واحترام زیسته وبا اوصاف نیکویش در جامعه از شهرت خوبی بر خوردار بوده است. ریش سفیدان سرپل امروز نیز او را منحیث یک هموطن وهمشهری خوب وانسان نیکو خصال بیاد می آورند.

روحش شاد باد

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل    ۲۲۵                           سال دهم                          میزان           ۱۳۹۳ هجری  خورشیدی            اول اکتوبر ۲۰۱۴